بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم رقم سیمینه


بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم رقم سیمینه
در این تحقیق اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم رقم سیمینه با هستفاده از طرح آماری کرتهای نواری با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .


بررسی تعیین سازگاری و مناسبترین تراکم کشت ارقام گلابی بر روی پایه رویشی کوئینس
چهار تاریخ کاشت شامل 15، 30 مهر و 15، 30 آبان (به ترتیب ‏‎a1‎‏ تا ‏‎a4‎‏) و میزانهای بذر شامل چهار سطح 400، 450، 500 و 550 دانه در متر مربع (به ترتیب ‏‎b1‎‏ تا ‏‎b4‎‏) بودند .


بررسی و انتخاب مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی اصفهان
نتایج دومین سال اجرای آزمایش بر پايه تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن به شرح ذیل می باشد .


بررسی و تعیین مناسبترین روش و زمان پیوند در گردو در شرایط گلخانه در شاهرود
نتایج نشان دادکه تاریخهای کاشت در سطح 1% با هم اختلاف معنی دار د اشته و در سه کلاس مجزای آماری برنامه گرفتند .


ایجاد کولتیوارهای برتر گردو از طریق دورگ گیری با استفاده از روش گزینش شاخص در آذربایجان شرقی
بطوریکه بیشترین عملکرد دانه به میزان 662/5 تن در هکتار مربوط به تاریخ کاشت ‏‎a1‎‏ بوده که در کلاس مجزای آماری ‏‎a‎‏ برنامه داشت .


بررسی و مقایسه ژنوتیپهای برگزیده گردو با ارقام خارجی
همچنین نتایج مربوط به میزانهای مختلف بذر نشان داد که میزانهای مختلف بذر بر روی عملکرد دانه در سطح آماری اختلاف معنی داری نداشت ولی بالاترین عملکرد مربوط به میزان بذر ‏‎b2‎‏ با تولیدی معادل 537/4 تن در هکتار بود .


بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام اسپور تایپ سیب


بررسی و مقایسه انواع مختلف فرمهای تربیت درختان در عملکرد سیب رقم گلدن دلیشیز روی پایه های کوتاه مالئیگ و مالئیگ مرتون


60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews

تاثیر مقدار و فرم ازت در پوسیدگی ریشه چغندرقند
حفظ و تکثیر لاینهای نر عقیم (A لاین) نگهدارنده (B لاین) و اعاده کننده باروری (R لاین)
بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در 8 رقم برنج با استفاده از تجزیه لاین تستر
تهیه و اصلاح پایه بادام و زرد آلو از طریق تلاقی بین گونه ای
بررسی امکان دستیابی به ارقام زیتون زودرس و پر روغن از طریق دورگ گیری و استفاده از روش کشت بافت
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام ولاینهای گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی
اثر املاح مختلف در پیش اندازی جوانه زنی بذور آفتابگردان و خیار
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*