احیا، ارزیابی توده های بومی جو در بانک ژن از نظر صفات زراعی مرفولوژیک و مقاومت به سفیدک سطحی

بررسی صفات کمی و کیفی ارقام ولاینهای گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی
اثر املاح مختلف در پیش اندازی جوانه زنی بذور آفتابگردان و خیار
بررسی ارقام گندم در بلوک های دو رگ گیری و نسل های ‏‎F1‎‏ و توده های ‏‎F2‎‏
مقایسه چهار گونه شبدر ‏‎1-Bersin Clover 2- Nitre Clover 3-Gosse sub Clover 4-Bolta Clover‎‏ از نظر کمی و کیفی علوفه تر و خشک و تولید در شرایط آب و هوایی خوزستان ( اهواز )
مطالعه منحنی رشد مراحل نموی پتانسیل عملکرد و همبستگی میان برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک یک سه رقم گندم دیم در شرایط آب و هوایی خوزستان
شناسایی و ایجاد بانک ژن و کلکسیون گیاهان دارویی منطقه بلوچستان
Undefined Variable in php
How would you transform a pre-existing web app into a multilingual one?
PHP Development - lot of (newbie) questions
Resumable downloads when using PHP to send the file?
Echo A Link, Get A Trailing Slash?
PHP: Replace umlauts with closest 7-bit ASCII equivalent in an UTF-8 string
How do I include a file over 2 directories back?
Smart pagination algorithm [closed]
PHP Preserve scope when calling a function
What are some pros and cons of the various PHP IDEs? [closed]

احیا، ارزیابی توده های بومی جو در بانک ژن از نظر صفات زراعی مرفولوژیک و مقاومت به سفیدک سطحی
این طرح بمنظور ارزیابی صفات زراعی و مرفولوژیکی بر پايه دستورالعمل ‏‎IPGRI‎‏ و بررسی واکنش به سفیدک سطحی به روش ساری و پریسکات برای مدت 5 سال از پائیز 1377 به اجرا درآمده هست .


بررسی تاثیر تراکم های مختلف بر روی عملکرد و علوفه هیبرید های سورگوم یک رقم سودانگراس در شرایط آب و هوایی تربت جام
سال جاری سومین سال اجرا طرح می باشد که تعداد 360 نمونه از جوهای بومی موجود در موسسه مالي ژن در یک آزمایش ساده مشاهده ای بدون تکرار در 8 بلوک5 تائی و دو شاهد در محلی در کرج و گرگان و یزد به اجرا درآمد .


بررسی تاثیر ازت تثبیت توسط شبدر برسیم در افزایش کمیت و کیفیت ارقام بومی و اصلاحی برنج در گیلان
در طی سال 80-79 تعداد 25 صفت زراعی و مرفولوژیکی شامل طول بوته، رنگ قاعده ساقه، رنگ آریکن، وقت 50% گلدهی، عملکرد دانه، وقت رسیدن فیزیولوژیکی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، رنگ ریشک، طول ریشک، تیپ رشد، تیپ و ..


بررسی مرفولوژیکی و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا و تعیین مناسب ترین رقم سویا جهت کشت در استان گیلان
اندازه گیری شد .


جمع آوری ژرم پلاسم جو استان های لرستان، مرکزی و همدان و بررسی خواص سیتوژنتیک و اگرونومیک
همچنین واکنش سفیدک سطحی اندازه گیری شد .


تعیین مناسب ترین رقم بهترین تراکم بذر در بین 4 رقم جدید گندم برای منطقه اردستان


تهیه لاینهای خالص دابل ها پلوئید منوژرم چغندر قند تحت شرایط درون شیشه ای و ارزیابی صفات کمی و کیفی آنها


66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews

باز زایی گیاه کامل از کشت پروتوپلاست در چغند قند
بررسی تحمل پذیری و تطبیق یافتن بافت چغندرقند در سطوح مختلف پلوئیدی به شرایط تنش شوری در محیط
ارزیابی گونه های وحشی و زراعی چغندر قند به منظور تهیه مقاومت با تحمل به ناقل
انتقال مقاومت به نماتدمولد سیست چغندرقند از گونه ‏‎B.Maritima‎‏ به چغندر زراعی ‏‎B.Vulgaris subsp vulgaris‎‏
بررسی مشاهده ای ارقام و لاینهای برنج ‏‎(Iron)‎‏ در آزمایشات بین المللی ‏‎INGER‎‏
بررسی ارقام و لاینهای خوش کیفیت و معطر برنج در آزمایش مشاهده ای بین المللی ‏‎(IRFAON)‎‏
بررسی ارقام و لاینهای برنج هیبرید در آزمایشات بین المللی مشاهده ای ‏‎(IRHON-2001)‎‏
ارزیابی ژرم پلاسم گندم دوروم برای جوانه زنی قبل از برداشت
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*