تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر درصد سبز شدن بذر و عملکرد پنبه رقم بختگان


تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر درصد سبز شدن بذر و عملکرد پنبه رقم بختگان
با توجه به اهمیت اثر تعداد دفعات خاکورزی بر ویژگیهای خاک، جهت مقایسه روش های خاکورزی و تعداد دفعات دیسک یک طرح اسپلیت بلاک در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1380 در ایستگاه تحقیقات بختاجرد اجراء گردید .


معرفی برنج رقم فجر و مقایسه آن با ارقام بومی و اصلاح شده گیلان
تیمارهای عمودی شامل (شخم پائیز، شخم بهار، شخم پائیز، شخم بهار و چیزل) بود و تیمارهای افقی را (یک بار دیسک، دوبار دیسک و سه بار دیسک) شامل می شد .


ارزیابی توان غده های نشایی نسل اول به عنوان غده بذری در سیب زمینی و مقایسه صفات کمی و کیفی آنها با والدین
نتایج نشان داد که % جوانه زنی در تیمار خاکورزی (شخم پائیز + بهار) و در تیمار دو نوبت دیسک بالاترین هست .


بررسی پلی مرفیسم ژنتیکی در بین توده های دیپلوئید و تتراپلوئید گندمهای موجود در بانک ژن بوسیله مارکرهای ‏‎(RAPD-PCR), DNA‎‏ و پروتئین های ذخیره د
شخم بهار و چیزل از نظر تولید عملکرد وش دارای بالاترین میزان عملکرد بوده و با هم اختلاف معنی داری ندارند .


بررسی امکان جایگزینی یکی از والدین هیبرید تجارتی ذرت ‏‎SC 704‎‏ با لاینهای دارای قرابت به منظور افزایش عملکرد دانه
وزن و تعداد غوزه و زودرسی در مقابل تیمارهای خاکورزی تفاوت چندانی نشان نمی دهد اما زودرسی در تیمار دو نوبت دیسک در مقایسه با یک و سه نوبت دیسک بالاتر هست .


تهیه بانک ژن کولیتوارهای برنج ایرانی و خارجی
اثر متقابل تیمار خاکورزی با دفعات دیسک بر عملکرد وش معنی دار نیست .


ارزیابی عملکرد ارقام ولاینهای گندم نان دوروم آزمایش مشاهده ای مقاومت به شوری در استان یزد
در تمام تیمارهای خاکورزی، تیمار دو نوبت دیسک بیشترین % جوانه زنی را دارا می باشد .


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم دو روم بین المللی در شرایط آب و خاک شور یزد
وزن غوزه تغییر چندانی نشان نمی دهد اما تعداد غوزه در تیمار (شخم بهار * دو بار دیسک) بیشترین هست .


معرفی ومقایسه ارقام هیبرید سورگومه علوفه ای ارقام اسپید فید جامبو در مقایسه با رقم سیه‌زن سبزوار
دوبار دیسک تقریبا در تمام سطوح خاکورزی نیز دیررس ترین تیمار هست .
74 out of 100 based on 44 user ratings 194 reviews