بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم در بلوکهای دورگ گیر


بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم در بلوکهای دورگ گیر
در این بررسی تعداد 75 لاین و رقم گندم دوروم که از نظر صفات مختلف طبقه بندی شده بودند کشت و برپايه اهداف مشخصی از قبیل انتقال صفات مختلفی مثل وزن هزار دانه بیشتر و % پروتئین بیشتر و صفات کیفی به ارقام پرمحصول وسازگار تعداد 121 دورگ ‏‎F1‎‏ تهیه گردید .


بررسی و انتخاب لاینهای متحمل به سرما در خزانه بین المللی ارقام عدس در شرایط دیم
برای هر تلاقی حداقل 5 سنبله اخته شده و پس از پوشاندن توسط پاکتهای سلوفان و چندروز بعد و پس از آماده شدن کلاله برای پذیرش گرده، طبق برنامه دورگ گیری 2- 1 سنبله بسته به میزان گرده دهی اون از پایه پدری تهیه و گرده افشانی مصنوعی سنبله های اخته شده انجام گردید .


بررسی و انتخاب ژنوتیپهای با صفات مطلوب زراعی در نسلهای در حال تفکیک نخود در شرایط دیم
پس از رسیدن سنبله های دو رگ مصنوعی، این سنبله ها جداگانه و بادقت برداشت و برای کوبیدن آماده و پس از کوبیدن سنبله های یک تلاقی هر یک در یک لیست ثبت و به پاکتهای حاوی بذور ‏‎F1‎‏ شماره های از 1 الی آخر انتصاب و برای کشت سال زراعی آینده آماده گردید .


استفاده از روش شاخص تعادل خصوصیات گیاهی در برنامه های بهنژادی گندم دیم


بررسی مقاومت به سرما و ارتباط آن با مارکرهای پروتئینی در ارقام کلزا


54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews

بررسی و انتخاب در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندمهای زمستانه و نیمه زمستانه در آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
ارزیابی ارقام و لاینهای گندم در آزمایش مشاهده ای مقایسه عملکرد
بررسی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ارقام گندم برای تعیین صفات موثر در افزایش عملکرد در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های زمستانه و نیمه زمستانه گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر دیم
برنامه ریزی جهت بهبود سیستم حمل و نقل دانشگاه یزد
بررسی و انتخاب لاینها در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان برای شاخصهای موثر در عملکرد آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
بررسی و انتخاب لاینها در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان برای شاخصهای موثر در عملکرد در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در مناطق دیم سردسیری
شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ های فندق بومی ایران
تلاقی لاین پیشرفته گلرنگ در بلوک های تلاقی و ارزیابی نتایج حاصل
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*