بررسی صفات کمی و کیفی ارقام جدید زودرس دیررس سیب زمینی در کشت بهاره


بررسی صفات کمی و کیفی ارقام جدید زودرس دیررس سیب زمینی در کشت بهاره
این طرح در قالب 2 آزمایش شامل آزمایش ارقام زودرس و آزمایش ارقام میان رس تا دیررس با هدف معرفی ارقام زودرسی که نسبت به رقم شاهد (مارفونا) و معرفی ارقام دیررسی که در مقایسه با آگریا از نظر صفات کمی و کیفی برتری داشته باشند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد .


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های زمستانه و نیمه زمستانه گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر دیم
ارقام برتر از نظر عملکرد در مناطق مختلف عبارتند از : الف) گروه زودرس : شاهرود : ارقام آلمرا، مارفونا، آرمادا، سانته، میلوا، آریندا و کنکورد بدون داشتن اختلاف معنی دار با همدیگر نسبت به سایر ارقام برتر بوده اند .


برنامه ریزی جهت بهبود سیستم حمل و نقل دانشگاه یزد
تبریز : رقم مارفونا نسبت به سایر ارقام برتری داشته هست .


بررسی و انتخاب لاینها در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان برای شاخصهای موثر در عملکرد آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
اصفهان : ارقام مارفونا و میلوا نسبت به سایر ارقام برتری داشته اند .


بررسی و انتخاب لاینها در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان برای شاخصهای موثر در عملکرد در شرایط دیم
خراسان : ارقام آریندا و اینووا نسبت به مارفونا (شاهد) برتری داشته اند .


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در مناطق دیم سردسیری
گرگان : رقم کندور نسبت به سایر ارقام برتری داشته هست .


شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ های فندق بومی ایران
کرج : ارقام آلمرا و سانته نسبت به شاهد (مارفونا) برتری معنی دار نشان داده هست .


تلاقی لاین پیشرفته گلرنگ در بلوک های تلاقی و ارزیابی نتایج حاصل
ب) گروه دیررس و میان رس : شاهرود : ارقام کوراس، موندیال، برلیت، اگریا، فیانا، فونتانه، نیکولا، مارکیز، آزیزا نسبت به سایر ارقام برتر و در یک گروه آماری برنامه گرفته اند .


ارزیابی کارآیی علفکشهای جدید در مزارع ذرت
تبریز : ارقام موندیال و مارادونا نسبت به شاهد (اگریا) و سایر ارقام برتری داشته اند.

اصفهان : ارقام وایت دزیره و مارادونا نسبت به شاهد برتری داشته اند .

خراسان : رقم پیکاسو بالاترین عملکرد را داشته هست .

گرگان : ارقام فیانا، پیکاسو و دیامانت نسبت به شاهد و سایر ارقام برتری داشته اند .

کرج : ارقام سوئیت، کوراس و اگریا نسبت به سایر ارقام برتری نشان داده اند .
80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews

مبارزه با علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum ) در باغهای انگور
بررسی ارقام و لاینهای گندم در بلوکهای دورگ گیری و نسل F1 به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپهای زمستانه و نیمه زمستانه گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر دیم
بررسی و انتخاب ارقام مقاوم به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم در منطقه سرد
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های جو در شرایط مناطق سردسیر دیم
ارزیابی مرفولوژیکی و بررسی منابع متحمل به سرما و خشکی در قسمتی از ژرم پلاسم جو موجود در بانک ژن ایران
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*