تهیه رگه های نر عقیم و اوتایپ مقاوم به سرکوسپورا در چغندرقند


تهیه رگه های نر عقیم و اوتایپ مقاوم به سرکوسپورا در چغندرقند
توده Kahriz که بعنوان پایه مقاوم جهت انتقال صفت به رگه منوژرم اوتایپ 261 انتخاب شده بود به همراه رگه 261 در بهار سال 1380 در ایستگاه قراخیل قائمشهر کشت گردید.


همسانه سازی و تعیین ترادف قسمت 5 ژن پروتئین پوششی ویروس موزائیک نیشکر سویه های SCMV-21,MS
پس از جوانه زنی عملیات داشت طبق نیاز معمول صورت پذیرفت.


بررسی لاین ها و ارقام گندم نان در بلوکهای دورگ گیری و ایجاد و ارزیابی نسل F1 برای مناطق سردسیر کشور
ارزیابی توده و رگه مورد نظر از نظر مقاومت به سرکوسپورا با ظهور اولین علائم بیماری انجام گردید و با هستفاده از معیار KWS اقدام به رتبه بندی شده و رتبه 1 برای بوته های کاملاً سالم و رتبه 9 برای بوته هائی که کاملاً از بین رفته اند، در نظر گرفته شد.


ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین در آزمایش یکنواخت مقدماتی مقایسه عملکرد دانه در اقلیم سرد کشور (ARWYT-C )
این رتبه بندی هر 14 روز یکبار تا پایان فصل تابستان ادامه یافت.


ارزیابی عملکرد و پایداری ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته اقلیم سرد کشور (ARWYT-C)
برپايه رتبه بندی مذکور، از توده مذکور و رگه 261 تعدادی بوته مقاوم انتخاب گردید که در پاییز جهت سیلو شدن و همچنین ورنالیزه شدن به کرج منتقل گردیدند.


بررسی صفات مرفو، فیزیولوژیک و پایداری عملکرد دانه و شاخص برداشت در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در اقلیم سرد (ARWYT-C)


ارزیابی نقش اندوخته ساقه در پرشدن دانه گندم تحت شرایط آبی و تنش های آخر فصل


98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews

تولید لاینهای دابلد هاپلویید گندم مناسب برای اقلیم ساحل خزر
بررسی خصوصیات زراعی و و اکنش لاینهای دابلدهاپلویید گندم به بیماری زنگ زرد و فوزاریوم سنبله
تولید و ارزیابی لاینهای جو پر محصول زودرس و مقاوم به سفیدک سطحی از طریق روش دابلدهاپلوییدی
ارزیابی و تجزیه ژنتیکی معیارهای فیزیولوژیک مقاومت به خشکی در ژنوتیپهای گندم
ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های چغندر وحشی و زراعی به تنش شوری بوسیله شاخص های بیوشیمیایی و زیست شیمیایی
افزایش پتانسیل ژنتیکی رگه ها و توده های تتراپلوئید چغندرقند
تهیه لاین های دابل هاپلوئید منوژرم چغندرقند در کشت درون شیشه ای ارزیابی صفات کمی و کیفی
ریز ازدیاد کلونی رگه های منوژرم نر عقیم چغندرقند از طریق کشت درون شیشه ای و نگهداری کلون ها در بانک کلون در سطح وسیع
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*