ارزیابی مقاومت ارقام گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به بیماری زنگ قهوه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای


ارزیابی مقاومت ارقام گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به بیماری زنگ قهوه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای
در این بررسی تعداد 16 لاین و رقم از ارقام پیشرفته گندم دیم در دو مرحله گیاهچه ای (در گلخانه) و گیاه کامل مناطق مختلف نسبت به بیماری زنگ قهوه ای مورد ارزیابی برنامه گرفتند که در مناطق گرگان و اهواز به علت وجود شرایط مناسب، توسعه و گسترش بیماری بسیار چشمگیر بوده و عکس العمل هر یک از ارقام و لاینها نسبت به این بیماری یادداشت گردد.


ایجاد جمعیت مبدا طالبی سمسوری از طریق دورگ گیری بمنظور تهیه لاین های مقاوم به فوزاریوم و موزاییک زرد کدو
برپايه نتایج حاصله تعداد زیادی از ارقام دارای تحمل و مقاومت خوبی نسبت به این بیماری بودند که سپس جمع بندی نتایج حاصل از کلیه مناطق ارقام و لاینهای مقاوم برای هستفاده در برنامه دورگ گیری و ارقام با خصوصیات زراعی مناسب در پروژه به نژادی مورد هستفاده برنامه خواهند گرفت.


بررسی کارآیی روشهای مختلف در حذف تری هالومتان از منابع آب آشامیدنی و پیشنهاد مناسب ترین روش تصفیه


ارزیابی و مقاومت نسبی برخی ارقام تجاری گیلاس به شانکر باکتریایی و تعیین مارکر شیمیایی مقاومت گیلاس


78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews

ارزیابی مقاومت پایه های انگور و بیماری پوسیدگی سفید ریشه توسط قارچ Dematophora nectarix و تعیین سازگاری پیوند آنها با ارقام تجارتی
بررسی واکنش ارقام مختلف انگور به بیماری سفیدک سطحی مو تحت شرایط صحرائی در ایران
تعیین تراکم بوته مناسب برای لاین های امیدبخش گندم متحمل به شوری در شرایط تنش شوری
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای گندم مقاوم به شوری در آزمایشات تحقیقی- تطبیقی
بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود روی Zn بر روی خواص کمی و کیفی ارقام امیدبخش گندم آبی در اردبیل
مقایسه ارقام و لاین های متحمل به شوری جو در شرایط زارعین
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو مقاوم به شوری در آزمایش آنفارم
بررسی تکمیلی و تعیین خصوصیات کمی و کیفی ارقام جمع آوری شده فندق
شناسایی و جمع آوری و ارزیابی مرفولوژیکی ژرم پلاسم سیب بومی ایران
بررسی گرده افشانی و تعیین بهترین تلقیح کننده برای ارقام خود ناسازگار زیتون در شرایط رودبار
بررسی امکان ایجاد رقم (ارقام) جدید زیتون از طریق دو رگ گیری
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*