بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام جو در آزمایشات یکنواخت مناطق نیمه گرمسیر دیم


بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام جو در آزمایشات یکنواخت مناطق نیمه گرمسیر دیم
نتایج سال اول اجرای طرح در کوهدشت نشان می دهد که ارقام با شماره های 10، 8، 6، 1 از نظر عملکرد و خصوصیات مطلوب زراعی نسبت به شاهد از وضعیت مطلوبتری برخوردار بوده اند.


ارزیابی مقاومت ارقام سیب و گلابی به بیماری آتشک با استفاده استاندارد USDA در شرایط آب و هوایی قزوین
در گچساران میزان بارندگی طی فصل زراعی جاری (180 میلیمتر) با میانگین دراز مدت منطقه همخوانی ندارد و علیرغم اینکه موقعيت مناسبی برای گزینش ارقام متحمل به تنش های خشکی و گرما پدید آمد.


بررسی اثرات محلول‌پاشی منابع مختلف کودی بر بهبود کلروز آهن در انگور عسگری در یاسوج
امکان سنجش و مقایسه اونها در بهره مندی از شرایط مطلوب آب و هوایی که احتمال بیشتری برای وقوع در دیمزارهای نیمه گرمسیری دارند، فراهم نشد.


امکان بکارگیری تکنیک های مختلف جمع آوری نزولات آسمانی در باغات زیتون دیم در استان کرمانشاه
در نهایت در نظر گرفتن میزان عملکرد دانه ژنوتیپهای تحت بررسی، سه رقم در سطح یک % و 4 رقم در سطح پنج % نسبت به شاهد اصلاح شده ایذه برتری عملکرد داشتند.


ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم
سایر ارقام به همراه شاهد در یک کلاس مشترک برنامه داشتند.


بررسی امکان دستیابی به ژنوتیپ های پاکوتاه و پربار گردو با سلکسیون در خزانه
در گرگان نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه در این آزمایش نشان داد، اختلاف بین ژنوتیپ های مختلف در سطح 5 % معنی دار بود.


مقایسه صفات رویشی و زایشی 8 رقم فندق
ژنوتیپ شماره 3 با تولید 3202 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داده هست.


شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ های فندق در ایران
در منطقه مغان برپايه نتایج حاصل از سال اول اجرای طرح ارقام شماره 3 و 5 به ترتیب با 4000 و 3922 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه نسبت به شاهد ایذه برتر بودند.


بررسی و تعیین مناسبترین زمان و روش تعویض تاج (سرشاخه کاری) درختان گردوی نامرغوب
نتایج نهایی پس از پایان اجرای طرح و تجزیه واریانس مرکب و پایداری نقل خواهد شد.
74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews