بررسی ارقام گندم نان در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم


بررسی ارقام گندم نان در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم
در این بررسی تعداد 165 لاین و رقم از ارقام بین المللی گندم نان در قالب دو آزمایش مشاهده ای و مقایسه عملکرد تکراردار بررسی شدند برپايه نتایج حاصل از صفات یادداشت برداری و عملکرد دانه در آزمایش مشاهده ای تعداد 17 لاین و رقم در آزمایش مقایسه عملکرد تعداد 2 رقم به شاهدهای سرداری و آذر 2 برتری داشتند که جهت بررسی های تکمیلی در سال 81-80 انتخاب و شماره گذاری شدند.


شناسایی و جمع آوری تکمیلی ژنوتیپ های برتر توده های گردوی ایران


بررسی و مقایسه ژنوتیپ های انتخابی گردو با رقم خارجی


60 out of 100 based on 55 user ratings 830 reviews

تاثیر تنش کمبود آب بر روی عملکرد و سایر صفات مرتبط با عملکرد در هیبریدهای دیررس ذرت
ارزیابی لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ قهوه ای در شرایط گلخانه و مزرعه
ارزیابی لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد و مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل
تجزیه ژنتیکی اکوتیپ های یونجه ایرانی (M.Sativa)با استفاده از نشانگرهای RAPD
تولید گیاهان دابل هاپلویید با استفاده از کشت بساک در برنج
ردیابی و زیست‌سنجی ژن Bt در نسل سوم (T2) پنبه تراریخت
تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل شوری در کلزای پاییزه (Brassica Napus L)
بررسی انتقال ژنهای gus و bar و واکنش به کشت بافت ارقام جدید گندم
مطالعه واکنش ژنوتیپ های گلرنگ به قارچ عامل مرگ گیاهچه (Pythium ultimum Trow)
تعیین دز اپتیموم اشعه گاما در القاء موتاسیون بر روی کشت جنین بالغ و نابالغ برنج
بررسی واکنش ژئوتیپ‌های گندم دوروم به القاء کالوس و تنش شوری از طریق کشت جنین
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم بهاره به بلایت فوزاریومی سنبله در محیط کشت و مزرعه
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*