بررسی لاینها و ارقام گندم دوروم دیم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد


بررسی لاینها و ارقام گندم دوروم دیم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد
به منظور دستیابی به ارقام گندم دوروم پرمحصول و واجد صفات مطلوب نظیر مقاومت به خوابیدگی، بیماری ها، خشکی و سایر ناسازگاری های محیط کشت و نیز رسیدن به ارقامی با خواص کیفی مطلوب تحقیقی در سال زراعی 80-79 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا گردید در این تحقیق 240 لاین و رقم گندم دوروم در آزمایشات تکراردار و مشاهده ای با مشخصات زیر مورد بررسی برنامه گرفتند: 1- آزمایشات مقایسه عملکرد تکراردار گندم که شامل 2 آزمایش DWYT-MTA و DWY-MCA بود.


ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون‌های زراعی چای در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی رپید
ارزیابی نتایج نشان داد که بین لاین های مورد آزمایش اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد بطوری که در آزمایش DWYT-MTA و DWY-MCA به ترتیب تعداد 9 و 6 شماره عملکردهای بالاتری را در مقایسه با شاهد (گندم دوروم رقم سیمره) داشتند که جهت آزمایشات پیشرفته تر انتخاب گردیدند.


بررسی ژنتیکی تحمل به شوری در گندم به روش دای آلل
2- آزمایش مقایسه عملکرد مشاهده ای گندم دوروم (DWOM) که شامل 192 لاین و رقم بود.


بررسی همبستگی ژنتیکی درصد روغن دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا از طریق تجزیه علیت
ارزیابی نتایج با هستفاده از روش رسم نمودار نشان داد که 87 شماره عملکردهای بالاتر از شاهد (استورک) داشتند که جهت آزمایشات پیشرفته تر انتخاب شدند.


مطالعه گرده افشانی ، سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون


چگونگی تولید بذر و تکثیر ارقام تجاری نیشکر در ایران


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews

اصلاح رنگ سیب ، پدیده ای شگرف در صنعت باغبانی
بیوتکنولوژی و جنبه های کاربردی آن. قسمت دوم
اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد اجراء عملکرد ارقام گلرنگ
اثر اسید ژیبولیک در بولتینگ کمیت و کیفیت
استفاده از تکینک پرتوتابی در ایجاد جهش ژنتیکی در ارقام گندم سرداری و سبلان
استفاده از هیبریدهای ذرت دانه‌ای متوسط رس و خیلی زودرس
بررسی اثرات استانه حرارتی در عملکرد ارقام ذرت و تعیین حرارت تجمعی در مراحل مختلف رشد
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته در عملکرد ارزان علوفه‌های رقم نوتریفید
بررسی اثرات تراکم بوته در عملکرد ارقام نخود سیاه
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*