ارزیابی مقاومت لاین های امید بخش برای معرفی جو دیم در برابر لکه نواری


ارزیابی مقاومت لاین های امید بخش برای معرفی جو دیم در برابر لکه نواری
در سال اول جمع آوری ایزوله ها از مناطق مختلف (بصورت بذر) انجام شد و در سال دوم همراه با لاین های آزمایش کشت گردید، در سال جاری بذور برداشت شده سال قبل در خطوط یک متری کشت شده اند و یادداشت برداری به محض بروز علایم انجام خواهد شد.


بررسی اثرات خیساندن بذور پنبه در محلولهای مختلف شیمیایی بمنظور ایجاد تحمل با مقاومت گیاه پنبه به خشکی و کم‌آبی
به منظور تأئید نتایج، آزمایش در شرایط گلخانه ای و با هستفاه از روش ساندویچ (برنامه دادن بذور در مجاورت پاتوژن) در حال انجام هست.


بررسی اثرات روش کاشت در گرفتن پاجوش خرما


بررسی اثرات شوری آب و خاک بر روی عملکرد گندم


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews

بررسی اثرات میزان بذر بر عملکرد ارقام جدید گندم در شرایط دیم
بررسی اثرات نوع پوشش خوشه‌های خرما از مرحله تلفیخ تا رسیدن میوه در جلوگیری از خسارت عوامل جوی ، پرندگان و حشرات بر روی خواص کمی ، کیفی محصول
بررسی اثر فریز کردن و مدت زمان نگهداری پولپ چغندرقند بر خواص کیفی آن
بررسی اثر مقادیر و روشهای مختلف مصرف فسفر بر روی عملکرد گوجه‌فرنگی
بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد (دیم)
بررسی ارقام گندم در آزمایش بین‌المللی دیم
بررسی ارقام گندم در بلوکهای دورگ گیری و نسل F1 و انجام برنامه هیبریداسیون
بررسی ارقام نخود در آزمایشات مقدماتی بین‌المللی
بررسی ارقام و لاینهای گندم در آزمایشات بین‌المللی دیم
بررسی ارقام و لاینهای گندم معمولی در آزمایشات بین‌المللی
بررسی اندازه غدد بذری در ارقام سیب‌زمینی بذری معمولی و درشت
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*