مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم دوروم در شرایط دیم


مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم دوروم در شرایط دیم
با توجه به اینکه ارقام بومی طی سالیان بسیار طولانی تحت تأثیر گزینشهای طبیعی و مصنوعی برنامه گرفته اند و تا حد بسیار زیادی به شرایط محیطی منطقه سازگاری یافته اند بررسی اونها در شرایط محیطی مناطق مختلف از اهمیت زیادی برخوردار هست.


بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد (دیم)
بدین منظور و با هدف هستفاده از تنوع ژنتیکی موجود بین این ارقام از لحاظ صفات زراعی مختلف، این آزمایش با هستفاده از 95 رقم بومی گندم دوروم متعلق به مناطق غرب کشور به اجرا در آمد.


بررسی ارقام گندم در آزمایش بین‌المللی دیم
از این تعداد 51 رقم انتخاب شدند که در بررسیهای سال آتی مورد هستفاده برنامه می گیرند.


بررسی ارقام گندم در بلوکهای دورگ گیری و نسل F1 و انجام برنامه هیبریداسیون
از سوی دیگر بمنظور خالص سازی این ارقام از هر شماره 5 سنبله انتخاب شد که در سال بعد بصورت خوشه در ردیف کشت خواهند شد.


بررسی ارقام نخود در آزمایشات مقدماتی بین‌المللی


بررسی ارقام و لاینهای گندم در آزمایشات بین‌المللی دیم


54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews