مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم نانی در شرایط دیم


مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم نانی در شرایط دیم
با توجه به اینکه ارقام بومی طی سالیان بسیار طولانی تحت تأثیر گزینشهای طبیعی و مصنوعی برنامه گرفته اند و تا حد بسیار زیادی به شرایط محیطی منطقه سازگاری یافته اند بررسی اونها در شرایط محیطی مناطق مختلف از اهمیت زیادی برخوردار هست.


بررسی مقدماتی توده‌های جمع‌آوری شده گلرنگ استان بوشهر
بدین منظور و با هدف هستفاده از تنوع ژنتیکی موجود بین این ارقام از لحاظ صفات زراعی مختلف، این آزمایش با هستفاده از 225 رقم بومی گندم نانی متعلق به مناطق مختلف کشور به اجرا در آمد.


بررسی و ارزیابی تخصصی (مرفولوژیکی کمی و کیفی) احیاء و نگهداری ذخایر توارثی هندوانه
از این تعداد 59 رقم انتخاب شدند که در بررسیهای سال آتی مورد هستفاده برنامه می گیرند.


بررسی و تعیین تاریخ برداشت سیب‌زمینی در رابطه با کیفیت انباری آن


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت ارقام پیاز زودرس


66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews

بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت پیاز و روش کاشت رقم 502
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت توام با تراکم بوته کنجد محلی دشتستان
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت سه رقم گوجه‌فرنگی امپریال ، کوئین و پریموارلی
بررسی و تعیین مناسب‌ترین روش نگهداری پولن خرما
بررسی و تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف هورمون pix (پیکس ) به منظور جلوگیری از پدیده فیزیولوژیکی خشکیدگی قوزه‌های جوانه پنبه در رقم اولتان
بررسی و تعیین نیاز غذائی کنجد محلی
بررسی و تعیین نیاز گوجه‌فرنگی به میزان و زمان مصرف پتاسیم
بررسی و سلکسیون در توده محلی پیاز سرکره
بررسی و سلکسیون در توده محلی کنجد دشتستان
بررسی و شناسائی مقدماتی ارقام سورگوم شیرین
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*