بررسی در آزمایش بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ارقام جو در شرایط دیم


بررسی در آزمایش بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ارقام جو در شرایط دیم
در این بررسی تعداد 179 لاین و رقم جو دریافتی از ایکاردا در قالب دو آزمایش مشاهده ای و مقایسه عملکرد تکراردار مورد ارزیابی برنامه گرفتند نتایج بررسی نشان داد که در آزمایش مشاهده ای از تعداد 155 لاین و رقم جو مورد بررسی فقط تعداد 10 شماره دارای ویژگیهای مناسب زراعی و دارای برتری عملکرد نسبت به شاهد منطقه بودند و همچنین در آزمایش مقایسه عملکرد از 24 لاین مورد مطالعه تعداد 5 رقم از نظر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی دیگر نسبت به شاهد برتر بودند.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف هورمون pix (پیکس ) به منظور جلوگیری از پدیده فیزیولوژیکی خشکیدگی قوزه‌های جوانه پنبه در رقم اولتان


بررسی و تعیین نیاز غذائی کنجد محلی


92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews

بررسی و تعیین نیاز گوجه‌فرنگی به میزان و زمان مصرف پتاسیم
بررسی و سلکسیون در توده محلی پیاز سرکره
بررسی و سلکسیون در توده محلی کنجد دشتستان
بررسی و شناسائی مقدماتی ارقام سورگوم شیرین
بررسی و مطالعات ژنتیکی بر روی خصوصیات ارقام گندم دو روم به روش دورگ گیری دی‌آلل
بررسی و معرفی سورگوم هیبرید علوفه‌ای واریته اسپیدفید
بررسی و مقاومت به سرما و مقایسه عملکرد محصول جو رقم جدید (ماکوئی) با رقم والفجر رایج در منطقه
بررسی و مقایسه ارقام جدید جو در مناطق مختلف شهرستان نیشابور
بررسی و مقایسه ارقام ذرت سیلوئی -704 K06 و 711 و 604 در شرایط زارع
بررسی و مقایسه عمکلرد گندم رقم جدید ویری و گلستان و البرز یا رقم بومی در شرایط زراعین
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام اسفناج
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام بامیه در استان بوشهر
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*