بررسی نسل های در حال تفکیک گندم دوروم در شرایط دیم


بررسی نسل های در حال تفکیک گندم دوروم در شرایط دیم
در این بررسی تعداد 80 شماره از نسل های در حال تفکیک گندم دوروم ارسالی از ایکاردا مورد بررسی برنامه گرفتند و در نهایت با توجه به معیارهای گزینشی مانند تحمل به تنش های محیطی و غیرمحیطی و معیارهای گزینشی مانند زودرسی، ارتفاع بوته مناسب، تعداد پنجه و ...


بررسی و تعیین نیاز گوجه‌فرنگی به میزان و زمان مصرف پتاسیم
تعداد 31 شماره جهت بررسی تکمیلی در سال زراعی 81- 80 انتخاب و شماره گذاری شدند.


بررسی و سلکسیون در توده محلی پیاز سرکره


بررسی و سلکسیون در توده محلی کنجد دشتستان


72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews

بررسی و شناسائی مقدماتی ارقام سورگوم شیرین
بررسی و مطالعات ژنتیکی بر روی خصوصیات ارقام گندم دو روم به روش دورگ گیری دی‌آلل
بررسی و معرفی سورگوم هیبرید علوفه‌ای واریته اسپیدفید
بررسی و مقاومت به سرما و مقایسه عملکرد محصول جو رقم جدید (ماکوئی) با رقم والفجر رایج در منطقه
بررسی و مقایسه ارقام جدید جو در مناطق مختلف شهرستان نیشابور
بررسی و مقایسه ارقام ذرت سیلوئی -704 K06 و 711 و 604 در شرایط زارع
بررسی و مقایسه عمکلرد گندم رقم جدید ویری و گلستان و البرز یا رقم بومی در شرایط زراعین
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام اسفناج
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام بامیه در استان بوشهر
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید جو در مناطق مختلف شهرستان کاشمر
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید جو ریحان و جو تحت شماره (26305) با جو والفجر
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*