شناسایی، جمع آوری و مقایسه ژنوتیپهای مختلف چیکو


شناسایی، جمع آوری و مقایسه ژنوتیپهای مختلف چیکو
یادداشت برداریهای لازم در وقتهای مختلف صورت گرفت و نتایج در دست بررسی و تجزیه آماری هست .


بررسی و شناسائی مقدماتی ارقام سورگوم شیرین


بررسی و مطالعات ژنتیکی بر روی خصوصیات ارقام گندم دو روم به روش دورگ گیری دی‌آلل


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews

بررسی و معرفی سورگوم هیبرید علوفه‌ای واریته اسپیدفید
بررسی و مقاومت به سرما و مقایسه عملکرد محصول جو رقم جدید (ماکوئی) با رقم والفجر رایج در منطقه
بررسی و مقایسه ارقام جدید جو در مناطق مختلف شهرستان نیشابور
بررسی و مقایسه ارقام ذرت سیلوئی -704 K06 و 711 و 604 در شرایط زارع
بررسی و مقایسه عمکلرد گندم رقم جدید ویری و گلستان و البرز یا رقم بومی در شرایط زراعین
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام اسفناج
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام بامیه در استان بوشهر
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید جو در مناطق مختلف شهرستان کاشمر
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید جو ریحان و جو تحت شماره (26305) با جو والفجر
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید گوجه‌فرنگی
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام کلم‌گل
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*