بررسی سازگاری ارقام بین المللی خلر ‏‎(Latyrus sativus)‎‏ در شرایط دیم


بررسی سازگاری ارقام بین المللی خلر ‏‎(Latyrus sativus)‎‏ در شرایط دیم
در این آزمایش، 15 لاین دریافتی از ایکاردا بهمراه شاهد محلی در قالب ‏‎RCBD‎‏ با سه تکرار مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام لوبیاسبز
بین لاین ها در هردو مکان از لحاظ عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، اختلاف بسیار معنی داری وجود داشت.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام نخود سیاه (تیپ دسی) در آزمایشات بین‌المللی
در مراغه، لاین های ‏‎IFLS225,IFLS486,IFLS170 ‎‏ به ترتیب 672،730 و769 کیلو گرم دانه در هکتار ، در کلاس ‏‎A‎‏ برنامه گرفتند ولاین ‏‎IFLS170‎ ‏با 2208 کیلو گرم در هکتار از بیشترین عملکرد بیولوژیک بر خوردار بود.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و اکوتیپ‌های شبدر برسیم در شرایط مختلف آب و هوائی
در گچساران ،لاین ‏‎IFLS385 ‎‏با بترتیب 1140و 4650 کیلوگرم در هکتار دانه و عملکرد بیولوژیک ، برترین ژنوتیپ آزمایش بود.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم و دوروم در شرایط دیم گرمسیری ایلام


بررسی و مقایسه عملکرد جو ماکوئی با رقم محلی
نمایه ها:


72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews

بررسی و مقایسه عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی امپریال پریموارلی و کوئین با ارقام موجود شرایط در زارعین
بررسی و مقایسه عملکرد سیب‌زمینی رقم دراگا با رقم غالب منطقه (آلفا)
بررسی و مقایسه عملکرد علوفه‌ای ارقام شبدر ایرانی
بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام خربزه
بررسی و مقایسه عملکرد گندم نوید با قدس در مناطق سرد و معتدل استان در شرایط زارعین
بررسی و مقایسه عملکرد لاین امیدبخش 218 و 221 و 222 برنج با ارقام بومی محلی در شرایط زارع
بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام گندم دو روم در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام گندم دیم سردسیری
بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام لوبیاسبز
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*