بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایشات مقایسه عملکرد داخلی و بین المللی ( دیم )‌


بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایشات مقایسه عملکرد داخلی و بین المللی ( دیم )‌
در این بررسی تعداد 150 لاین و رقم در قالب آزمایش مقدماتی و تعداد 19 لاین و رقم در قالب آزمایش مقایسه عملکرد ‏‎B‎‏ مورد ارزیابی برنامه گرفتند که بر پايه نتایج حاصل در آزمایش مقدماتی تعداد 32 و در آزمایش ‏‎B‎‏ ارقام مورد بررسی در سطح احتمال 5 ردصد نسبت به شاهد منطقه برتری معنی داری نداشتند.


بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام خربزه


بررسی و مقایسه عملکرد گندم نوید با قدس در مناطق سرد و معتدل استان در شرایط زارعین


54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews

بررسی و مقایسه عملکرد لاین امیدبخش 218 و 221 و 222 برنج با ارقام بومی محلی در شرایط زارع
بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام گندم دو روم در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام گندم دیم سردسیری
بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام لوبیاسبز
بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای و ارقام گندم در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی ارقام بادام زمینی
بررسی و مقایسه عملکرد میزان تحمل یا حساسیت به بید سیب‌زمینی بر روی بادمجان
بررسی و مقایسه کمی و کیفی ارقام خرمای حاصل از کشت بافت
بررسی و نگهداری نر عقیم سیستوپلاسمی ذرت
تاثیر زمان برداشت ، نحوه نگهداری و زمان انتقال ریشه به مزررعه بر میزان بولتینگ چغندرقند
تاثیر طولانی کردن دوره رشد چغندرقند در مناطق سردسیر و شور و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول
تعیین بهترین تراکم میزان گرده برای تلقیح خوشه ماده رقم استعمران
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*