بررسی و مقایسه و سازگاری ارقام و لاینهای برنج در آذربایجان غربی


بررسی و مقایسه و سازگاری ارقام و لاینهای برنج در آذربایجان غربی
به منظور دستیابی ارقام یا لاین مطلوب از نظر عملکرد و سازگار با شرایط آب و هوائی منطقه آذربایجان غربی و مقاوم به سرما و متحمل در مقابل آفات و بیماریها (با توجه به حساسیت رقم گرده محلی به بیماریهای لکه قهوه ای) تعداد 10 لاین و رقم حاصل از آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد 28 لاین مقاوم به سرما ارسالی از معاونت مازندران و 54 لاین و رقم ارسالی از مراکز مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قره ضیاء الدین و زیوه (مناطق عمده کشت برنج در هستان) در دو سال مورد آزمایش برنامه گرفتند.


بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی ارقام بادام زمینی
کشت مستقیم و عملیات داشت شامل کوددهی، وجین و آبیاری و برداشت و عملیات سپس برداشت بصورت دستی انجام گرفت.


بررسی و مقایسه عملکرد میزان تحمل یا حساسیت به بید سیب‌زمینی بر روی بادمجان
طی فصول زراعی از صفات مختلف شامل ارتفاع بوته، طول خوشه، % پر و پوکی، واویه برگ پرچم طول و عرض برگ پرچم و برگ زیر پرچم، تعداد پنجه، تعداد روز تا 65% خوشه دهی و تعداد تا 65% رسیدگی، تیپ خوشه و مقاومت به بیماریها و نهایتاً عملکرد و وزن هر دانه یاداشت برداری و بذر سپس توزین جهت تجزیه کیفی از نظر تعداد آمیلوز، دمای ژلاتینی شدن و قوام ژل به موسسه ارسال شدند.


بررسی و مقایسه کمی و کیفی ارقام خرمای حاصل از کشت بافت
نتایج اولیه حاصل از تجزیه مرکب با توجه به عدم معنی دار بودن تست بار تلت نشان از برتری عملکرد ارقام و لاینهای K39-66-1-1-2, L1Ido و IR14-1-1-2-74014 هر کدام به ترتیب با میانگین عملکرد 8، 5059، 8، 50338، 3، 4940 کیلوگرم در هکتار می باشند.


بررسی و نگهداری نر عقیم سیستوپلاسمی ذرت


تاثیر زمان برداشت ، نحوه نگهداری و زمان انتقال ریشه به مزررعه بر میزان بولتینگ چغندرقند


78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews

تاثیر طولانی کردن دوره رشد چغندرقند در مناطق سردسیر و شور و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول
تعیین بهترین تراکم میزان گرده برای تلقیح خوشه ماده رقم استعمران
تعیین مقاومت گندم قدس و روشن به محدودیت و تنش آبی
تعیین مناسب‌ترین زمان تهیه کاشت قلمه چای
جمع‌آوری و شناسائی ارقام بومی محصولات زراعی استان و خویشاوندان وحشی آنها
رقم جدید نوید و مقایسه آن با گندم امید در مناطق سرد بیرجند
زودرس کردن توتون ترابوزان 269-12 (مقایسه لینه‌ها و هیبریدهای انتخابی با شاهد)
طرح بررسی نسبتهای مختلف برگ دو خوشه و بررسی سال آزمایشی شادگان
طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام باقلا
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*