تاثیر مقدار و فرم ازت در پوسیدگی ریشه چغندرقند


تاثیر مقدار و فرم ازت در پوسیدگی ریشه چغندرقند
نتایج حاصل از این آزمایش که در دولت آباد مرودشت اجرا شد نشان داد، بالاترین عملکرد ریشه به میزان 33/47 تن در هکتار از مصرف 120 کیلوگرم در هکتار اوره پوشش دار (تیمار NIM4) بدست آمد.


معرفی جو ماکوئی با جو والفجر برای مناطق سرد بیرجند
کمترین عملکرد ریشه به میزان 9/35 تن در هکتار از مصرف 180 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم بدست آمد (تیمار N2M2) بیشترین عیار یا % قند ریشه چغندرقند 4/14 و کمترین عیار 8/7% اندازه گیری شد.


معرفی خربزه اصلاح شده تاشکندی
بیشترین میزان ریشه های آلوده به پوسیدگی به میزان 6/35 % و کمترین اون 7/6 % تعیین شد.


معرفی رقم جدید گندم نوید در مناطق سرد و کوهپایه کاشمر
نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری در گزارشات پژوهشی و نهایی طرح فراخوان خواهد شد.


معرفی گندم ارقام فلات ، مارون ، کراس بیات و مقایسه آن با ارقام موجود


معرفی و کشت رقم جدید ذرت متوسط رس 604 در مقایسه با شاهد


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews