بررسی تاثیر تراکم های مختلف بر روی عملکرد و علوفه هیبرید های سورگوم یک رقم سودانگراس در شرایط آب و هوایی تربت جام


بررسی تاثیر تراکم های مختلف بر روی عملکرد و علوفه هیبرید های سورگوم یک رقم سودانگراس در شرایط آب و هوایی تربت جام
مصرف پروتئین به عنوان یک نیاز ضروری برای انسان مطرح بوده و هست و از اونجا که منابع حیوانی در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین منبع تامین پروتئین مطرح هستند ، نیاز به کشت گیاهان علوفه ای در مناطق مستعد که ممکن هست قطب دامپروری نیز باشند ، کاملا مشهود هست .


مقایسه عمکلرد گندم رقم نوید و امید
با توجه به این که در چنین مناطقی تحقیق جام و کافی روی گیاهان علوفه ای انجام نگرفته هست .


مقایسه عملکرد ارقام برنج Ch20 و Ch35 با شاهد محلی در شرایط زارع
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار با تاکید بر این اهداف انجام شد ، 1- مقایسه عملکرد تر و خشک ارقام به کار برده شد ، 2- تعیین تراکم مناسب ، 3- تعیین و ترسیم منحنی رشد گیاهان علوفه ای به کار برده شده .


مقایسه عملکرد ارقام بزوستایا با ارقام محلی در شرایط زارعین
ارقام به کار برده شده شامل دو رقم سورگوم هیبرید به نام های اسپیدفیدوجامپو، یک توده محلی و یک رقم سودانگراس هستند .


مقایسه عملکرد جو چاه افضل با رقم محلی در شرایط محدودیت شوری
همچنین تراکم های به کار برده شده شامل 25-25 و 45 بوته در متر مربع هست .


مقایسه عملکرد جو ریحانه با کارون و محلی
نتایج و سال آزمایش ( 1378 و 1377 ) نشان داد که رقم رقم اسپدفید نسبت به سایر ارقام دارای برتری هست ، ولی با رقم جامبو در یک گروه برنامه گرفت .


مقایسه عملکرد ذرت هیبرید جدید با هیبرید شناخته شده منطقه
در تمام اندازه گیری های رقم محلی پایین ترین مقادیر را دارا بود و از طرف دیگر تراکم 35 بوته در متر مربع مناسب ترین تراکم شناخته شد .


مقایسه عملکرد رقم جدید گندم فلات و قدس با ارقام مورد کشت در شرایط زارعین


مقایسه عملکرد رقم سبلان با سرداری در شرایط زارعین


72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews