جمع آوری ژرم پلاسم جو استان های لرستان، مرکزی و همدان و بررسی خواص سیتوژنتیک و اگرونومیک


جمع آوری ژرم پلاسم جو استان های لرستان، مرکزی و همدان و بررسی خواص سیتوژنتیک و اگرونومیک
در این پژوهش دو دوره وقتی پیش بینی شده هست .


مقایسه عملکرد جو چاه افضل با رقم محلی در شرایط محدودیت شوری
دوره اول جمع آوری ژرم پلاسم جو ، با جمع آوری ژرم پلاسم جوهای محلی از نقاط مختلف هستان لرستان همدان و مرکزی تهیه شده و خوشه مادری یا لاین از توده های مزبور انتخب و روی پلاش نگهداری می شوند .


مقایسه عملکرد جو ریحانه با کارون و محلی
لاین حاصل از لحاظ گیاه شناسی و زراعی در مزرعه مورد مطالعه برنامه گرفته و اطلاعات اونها در دفاتر ثبت می گردد.


مقایسه عملکرد ذرت هیبرید جدید با هیبرید شناخته شده منطقه
هر توده دارای یک پلاش هست که زیر گونه های اون تفکیک و تعیین % فراوانی هر یک از انها نیز مشخص می شوند.


مقایسه عملکرد رقم جدید گندم فلات و قدس با ارقام مورد کشت در شرایط زارعین
دوره دوم : خصوصیات سیتوژنتیک گونه ها و لاین های جمع آوری شده به روش اسکواش و تقسیم میوز بررسی و همچنین مقاومت اونها نسبت به بیماری های شایع در سططح منطقه اندازه گیری می شود .


مقایسه عملکرد رقم سبلان با سرداری در شرایط زارعین
و در نهایت تعدادی کاتولوگ ژرم پلاسم های جو های بومی هر منطقه تهیه و ارقام مناسب جهت هر منطقه معرفی می گردد.


مقایسه عملکرد رقم گندم نوید با رقم امید


مقایسه عملکرد رقم هیرمند با ارقام فلات ، گلستان ، خزر یک و PR:1


54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews

مقایسه عملکرد کراس گلستان با ارقام فلات ، گلستان و خزر یک در شرایط زراع
مقایسه عملکرد گندم بک کراس روشن با رقم شماره 11 آزمایش یکنواخت با ارقام محلی
مقایسه عملکرد گندم رقم فلات با رقم بیات در منطقه
مقایسه عملکرد گندم شماره 12 یکنواخت سراسری با ارقام رایج (قدس ، روشن) در مناطق شور و مناسب
مقایسه عملکرد لاین 1-61-57 لوبیاچیتی و رقم دانشجو با توده محلی مورد کشت زارعین
مقایسه عملکرد مارون و فلات با چناب
مقایسه کیفی و کمی (پروتئینی ، فیبر و عناصر فلزی و غیرفلزی) در 5 رقم یونجه ایرانی در چین‌های مختلف سالانه
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*