معرفی برنج رقم فجر و مقایسه آن با ارقام بومی و اصلاح شده گیلان

مقایسه کیفی و کمی (پروتئینی ، فیبر و عناصر فلزی و غیرفلزی) در 5 رقم یونجه ایرانی در چین‌های مختلف سالانه
مقایسه لاینهای جدید امیدبخش برنج با توده محلی منطقه لنجان
مقایسه لاین‌های متحمل به سرما و زودرس با توده محلی برنج
مقایسه محصول ارقام جدید ذرت در شرایط دشت قزوین
مقایسه و بررسی عملکرد لاین جدید بذر گندم P.R.1 و هیرمند با گلستان در شرایط زارعین
نولید آزمایشگاهی حامل برای تلقیح‌های ریزوبیومی
آزمایش تاثیر میدان الکتریکی بر روی خصوصیات تنباکو
آزمایش مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای متحمل به سرما در شرایط مستقیم
آزمایش مقایسه عملکرد لاینهای انتخابی خوش‌کیفیت ایری
آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای لاینهای برنج
بررسی اثر درجه حرارت محیط بر کیفیت پخت برنج
بررسی اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی واریته‌های توتون
بررسی ارقام برنج در بلوکهای دو رگ‌گیری و کشت نسل F1
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*