بررسی امکان جایگزینی یکی از والدین هیبرید تجارتی ذرت ‏‎SC 704‎‏ با لاینهای دارای قرابت به منظور افزایش عملکرد دانه


بررسی امکان جایگزینی یکی از والدین هیبرید تجارتی ذرت ‏‎SC 704‎‏ با لاینهای دارای قرابت به منظور افزایش عملکرد دانه
تلاقی های مورد نظر در این بررسی با هستفاده از دو لاین تستر ‏‎MO 17‎‏ و ‏‎B 73‎‏ بسته به قرابت پیش بینی شده انجام و به طور هموقت خود گشنی در لاینهای مورد نظر انجام گرفت ، بطوریکه تعداد 75 تلاقی حاصل با این دو لاین در سال سپس نظر وضعیت ترکیب پذیری مورد بررسی برنامه می گیرند .


مقایسه لاین‌های متحمل به سرما و زودرس با توده محلی برنج
به منظور تامین لاینهای والدی مود تلاقی با این دو تستر و همچنین افزایش خلوص ژنتیکی این لاین ها ،‌خود گشنی بطور هموقت انجام گردید و تعداد 144 لاین خود گشن شده جهت ادامه خلوص کشت گردیدند.


مقایسه محصول ارقام جدید ذرت در شرایط دشت قزوین


مقایسه و بررسی عملکرد لاین جدید بذر گندم P.R.1 و هیرمند با گلستان در شرایط زارعین
نمایه ها:


78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews

نولید آزمایشگاهی حامل برای تلقیح‌های ریزوبیومی
آزمایش تاثیر میدان الکتریکی بر روی خصوصیات تنباکو
آزمایش مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای متحمل به سرما در شرایط مستقیم
آزمایش مقایسه عملکرد لاینهای انتخابی خوش‌کیفیت ایری
آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای لاینهای برنج
بررسی اثر درجه حرارت محیط بر کیفیت پخت برنج
بررسی اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی واریته‌های توتون
بررسی ارقام برنج در بلوکهای دو رگ‌گیری و کشت نسل F1
بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایشات مشترک بین‌المللی
بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایشات مقایسه عملکرد ناحیه‌ای
بررسی تاثیر اشعه گاما بر روی دو رقم توتون به منظور اصلاح آن
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*