بررسی میزان توارث پذیری و همبستگی برخی صفات کمی و کیفی توتون تیپ ویرجینیا

بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی گاودانه در زنجان
بررسی لاینهای خالص برنج قصرالدشتی در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای
بررسی مشاهده‌ای ارقام و لاینهای برنج متحمل به هوای گرم و خشک
بررسی مشاهده‌ای لاینهای کیفی برنج ارسالی از
بررسی مقایسه عملکرد مقدماتی ارقام منتخب از ارقام متحمل به شوری
بررسی و انتخاب بهترین پلن‌دهنده برای نارنگی گلمانتین در شمال ایران
بررسی و تعیین بهترین ارقام سویا برای کشت بعد از برداشت برنج (ارقام زودرس )
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام برنج در مناطق کوهپایه‌ای مازندران
تاثیر میدان الکتریکی بر روی خصوصیات مرفولوژیکی توتون
تعیین حداکثر کودپذیری ارقام بومی (حسن‌سرایی ، دمسیاه ، حسنی بینام)
تعیین فاصله ایزولاسیون برای واریته اصلاح شده برنج خزر ، جهت تولید بذر الیت ، مادری و گواهی شده
خالص کردن توده برنج دمسیاه بومی منطقه کلات نادری
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*