بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای الیت بین المللی نخود در شرایط دیم


بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای الیت بین المللی نخود در شرایط دیم
به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول نخود این طرح با یک آزمایش بین المللی ‏‎CIEN-SP-2003‎‏ با 33 لاین نخود تیپ کابلی به همراه 3 شاهد (2 شاهد ارسالی از ایکاردا و یک شاهد محلی جم) جمعا 36 لاین و رقم در طرح آماری لاتیس ساده 6*6 در 2 تکرار به اجراء درآمد .


تاثیر میدان الکتریکی بر روی خصوصیات مرفولوژیکی توتون
پس از برداشت محصول و توزین عملکرد بذر، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده های حاصل از عملکرد بذر نشان داد که بین عملکرد تیمارها و شاهد اختلاف آماری معنی داری وجود داشته و سه لاین ‏‎FLIP 00-10C‎‏ ‏‎FLIP 82-150C،‎‏ به ترتیب با 1024، 1012 و 948 کیلوگرم در هکتار از بیشترین عملکرد برخوردار بوده و در کلاس ‏‎B‎‏ برنامه گرفته اند و عملکرد شاهد جم 801 کیلوگرم در هکتار بوده هست .


تعیین حداکثر کودپذیری ارقام بومی (حسن‌سرایی ، دمسیاه ، حسنی بینام)


تعیین فاصله ایزولاسیون برای واریته اصلاح شده برنج خزر ، جهت تولید بذر الیت ، مادری و گواهی شده


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews

خالص کردن توده برنج دمسیاه بومی منطقه کلات نادری
دورگ گیریها
ژنتیک و برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری برخی از صفات تعیین‌کننده کیفیت توتون
تکثیر زیره سیاه بروش کشت درون شیشه‌ای
باغ کلکسیون انواع مختلف تنباکوهای ایران
بررسی و مقایسه عملکرد رقم جدید جو تحت شماره 26305 پا
مقایسه عملکرد گندم رقم بزوستایا با ارقام کراس آزادی
مقایسه ارقام جو ماکوئی و آلجرسرس با ارقام محلی
مقایسه ارقام جدید گندم در مناطق مختلف نیشابور
مقایسه عملکرد گندم گلستان با ارقام فلات و ویری اس
مقایسه عملکرد گندم رقم نوید با ارقام بزوستایا و امید
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*