بررسی و انتخاب ارقام بهاره کلزا و خردل در شرایط دیم مراغه


بررسی و انتخاب ارقام بهاره کلزا و خردل در شرایط دیم مراغه
با توجه به اهمیت کلزا در تامین روغن و نبود ارقام مناسب کشت در مناطق سرد کشور بررسی و آزمایش ژرم پلاسم قابل دسترس از ضرورت ویژه ای برخوردار هست .49 ژنوتیپ کلزا و خردل بهاره در قالب طرح لاتیس مربع با دو تکرار دریک سال و در شرایط دیم مراغه مورد ارزیابی برنامه گرفتن .


دورگ گیریها
کشت بصورت بهاره انجام شده و پس از بررسی خصوصیات مختلف ارقام، شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه، تجزیه واریانس جداگانه برای هر صفت انجام شد .


ژنتیک و برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری برخی از صفات تعیین‌کننده کیفیت توتون
در جدول تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری بین حداقل دو ژنوتیپ از لحاظ تمام صفات مورد بررسی مشاهده گردید .


تکثیر زیره سیاه بروش کشت درون شیشه‌ای
مقایسه میانگین ها نشان داد که ژنوتیپ های ‏‎Carcker Jack‎‏ و ‏‎D3‎‏ از لحاظ عملکرد دانه، ژنوتیپ ‏‎Ural‎‏ از لحاظ تعداد دانه در غلاف، ژنوتیپ های ‏‎Balero‎‏ و ‏‎Quantum‎‏ از لحاظ تعداد غلاف در بوته و ژنوتیپ های ‏‎Hyola401‎‏، ‏‎Golia‎‏ و ساریگل از لحاظ زودرسی از برتری معنی داری برخوردارند و از لحاظ جمیع صفات مورد بررسی در این آزمایش، ارقام خردل برتر از ارقام کلزا بودند .با این حال اسید اروسیک و گلوکوزینولات بالا در خردل های موجود، مشکلی هست که باید از طریق دو رگ گیری و گزینش های متعاقب اون حل شود .


باغ کلکسیون انواع مختلف تنباکوهای ایران


بررسی و مقایسه عملکرد رقم جدید جو تحت شماره 26305 پا


78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews

مقایسه عملکرد گندم رقم بزوستایا با ارقام کراس آزادی
مقایسه ارقام جو ماکوئی و آلجرسرس با ارقام محلی
مقایسه ارقام جدید گندم در مناطق مختلف نیشابور
مقایسه عملکرد گندم گلستان با ارقام فلات و ویری اس
مقایسه عملکرد گندم رقم نوید با ارقام بزوستایا و امید
بررسی و مقایسه عملکرد جو رقم O.C.840 با قم جو کارون
بررسی و مقایسه عملکرد گندم رقم ویری اس بارقم فلات در شرایط زارعین
بررسی و مقایسه و معرفی جو جدید ریحان از نظر زودرسی و محصول در مناطق مختلف استان خراسان
مقایسه رقم جدید گندم شماره 11 آزمایش یکنواخت و مقایسه آن با ارقام گندم قدس و روشن در مناطق شهرستان بیرجند
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*