بررسی ژرم پلاسم گلرنگ بمنظور انتخاب لاین های مناسب در شرایط دیم


بررسی ژرم پلاسم گلرنگ بمنظور انتخاب لاین های مناسب در شرایط دیم
بمنظور ارزیابی اولیه 56 لاین گلرنگ در شرایط دیم سرد و معتدل کشور، این آزمایش در قالب طرح لاتیس مستطیل با دو تکرار و در چهار مکان انجام گرفت .


مقایسه عملکرد گندم رقم بزوستایا با ارقام کراس آزادی
کشت بصورت بهاره بوده و در طول فصل زراعی از برخی خصوصیات مهم شامل ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن 100 دانه و عملکرد نهایی یادداشت برداری بعمل آمد .


مقایسه ارقام جو ماکوئی و آلجرسرس با ارقام محلی
بدلیل غیر یکنواخت بودن واریانس اشتباهات آزمایشی، تجزیه مرکب فقط برای نتایج آزمایش ایستگاه مراغه و زنجان انجام گرفت و نتایج آزمایش در سرارود و کوهدشت بطور جداگانه تجزیه شدند .


مقایسه ارقام جدید گندم در مناطق مختلف نیشابور
تجزیه مرکب نتایج مراغه و زنجان نشان داد که لاین های شماره 55 و بیشترین عملکردها را داشته و در گروه اول برنامه دارند .


مقایسه عملکرد گندم گلستان با ارقام فلات و ویری اس
از لحاظ % روغن نیز تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود داشت .


مقایسه عملکرد گندم رقم نوید با ارقام بزوستایا و امید
در ایستگاه تحقیقاتی سرارود، رقم ‏‎PI-199877‎‏ دارای بالاترین میزان عملکرد دانه و تعداد قوزه در هر بوته بود و در همین ایستگاه، ارقام ‏‎PI-250531‎‏، ‏‎S541‎‏ و ‏‎Hartman‎‏ از کوتاهترین دوره رشدی برخوردار بودند .


بررسی و مقایسه عملکرد جو رقم O.C.840 با قم جو کارون
نتایج آزمایش در کوهدشت نشان داد که لاین های ‏‎PI-2505337‎‏ ، 92 و 97 از بیشترین عملکرد دانه برخوردار بودند و لاین تحت شماره 64، دارای کمترین تعداد روز تا گلدهی بود .


بررسی و مقایسه عملکرد گندم رقم ویری اس بارقم فلات در شرایط زارعین
با هستفاده از نتایج این آزمایش در اقلیم های مختلف، 15 لاین آزمایشی جهت آزمایش های بررسی سازگاری و 10 لاین مادری جهت هستفاده در برنامه دورگ گیری انتخاب گردید .


بررسی و مقایسه و معرفی جو جدید ریحان از نظر زودرسی و محصول در مناطق مختلف استان خراسان60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews