امکان بکارگیری تکنیک های مختلف جمع آوری نزولات آسمانی در باغات زیتون دیم در استان کرمانشاه


امکان بکارگیری تکنیک های مختلف جمع آوری نزولات آسمانی در باغات زیتون دیم در استان کرمانشاه
این آزمایش به منظور جمع‌آوری نزولات آسمانی و بررسی کشت زیتون در باغات زیتون دیم در شرایط دیم هستان کرمانشاه با هستفاده از تکنیکهای مختلف جمع‌آوری نزولات آسمانی به صورت آزمایش هستریپ اسپلیت پلات Strip-split-plot در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد.


مقایسه و بررسی جو ریحان و والفجر با ارقام متداول
روش کاشت در سه سطح شامل 1- کاشت نهال بر روی تراس، حوضه آبریز کوچک در چاله‌های معمولی و مرسوم در کرتهای اصلی 2- فواصل کاشت با دو سطح شامل 10 و 5/12 متر روی خطوط که در کرتهای فرعی 3- رقم با دو سطح که در کرتهای فرعی فرعی برنامه گرفته‌اند.


بررسی و مقایسه عملکرد گندم رقم فلات با رقم قدس در شرایط زارع
در سال 1382 نهالهای کاشته شده به منظور هستبرنامه اولیه هر هفته دو بار آبیاری گردیدند.


بررسی و مقایسه عملکرد گندم قدس با رقم محلی قلاوندی در شرایط آبی
در همه تیمارها از مالچ کلش به منظور حفظ رطوبت در هستبرنامه نهالها هستفاده شد هجوم ملخ‌ها در شرایط دیم که از برگهای سبز درختان زیتون تغذیه می‌نمايند گرمای زیاد، رطوبت نسبی پایین، بافت سنگلاخی خاک دامنه و ...


بررسی و مقایسه عملکرد گندم رقم هیرمند با رقم فلات در شرایط زارعین در مناطقی که مسئله شوری دارند.
باعث گردید علی‌ رغم مراقبت‌های اولیه انجام شده در طول فصل رویشی حدوداً 50 % نهالهای بذری و غیر بذری خشک شدند با این وجود رقم زرد قلمه بالخصوص در تکرار اول که در سطح پایین‌تر شیب تپه برنامه داشت از هستبرنامه بهتری در این سال برخوردار شود.


مقایسه عملکرد گندم دیم رقم مارون با ارقام محلی مناطق مختلف استان


بررسی و مقایسه ارقام جدید گندم فلات یا قدس با روشن رقم 11 با قدس یا فلات


86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews