بررسی تنوع ژنتیکی سرخدار ایران(Taxus baccata) با استفاده از مارکر SSR


بررسی تنوع ژنتیکی سرخدار ایران(Taxus baccata) با استفاده از مارکر SSR
چکیده برآورد تنوع ژنتیکی اهمیت زیادی دارد چراکه، کاهش تنوع ژنتیکی منجر به کاهش قدرت پاسخگویی گیاه به تغییر شرایط محیط مثل: تغییر شرایط آب و هوایی و جمعیت پاتوژن‌ها می‌شود.


بررسی خصوصیات لاینهای صادراتی سورگوم
نشانگر ریزماهواره (SSR) توالی‌های1 تا6 تایی از تکرارهای پشت سرهم هستند که درژنوم یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌های بررسی شده تاکنون، وجود دارند.


بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام هلو
ریزماهواره‌ها به دلیل پلی‌مورفیسم بالا و تکرارپذیری و قابلیت هستفاده در گونه‌های مشابه نشانگر مهمی در بررسی‌های تنوع ژنتیکی می‌باشند.


بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی شلیل (طرح ملی)
در این تحقیق 56 نشانگر ریزماهواره از سرخدار ایران با روش فیاسکو (زان و همکاران،2002) شناسایی و جداسازی شد.


بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای امید بخش آفتابگردان با آبیاری تکمیلی (نیمه دیم)
پلی‌مورفیسم 18 نشانگر از این 56 جایگاه روی 150 نمونه سرخدار جمع‌آوری شده از شمال و شمال‌غرب ایران بررسی شد.


بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی توده‌های کنجد بومی ایران
تعداد آلل مشاهده شده برای این نشانگرها بین 2 تا 10 آلل و میانگین 4/4 آلل می‌باشد.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید مکزای پائیزه
هتروزایگوسیتی مشاهده شده بین 1/0 تا 99/0 و هتروزایگوسیتی مورد انتظار بین 61/0 تا 99/0 می‌باشد.


حفظ و نگهداری لاین نر عقیم سیتوپلاسمی و انتقال صفت نر عقیمی
نشانگرهای TB15 و TB14 و TB8 با بیشترین تعداد آلل و بالاترین PIC نشانگرهای مناسب‌تری برای بررسی‌های تنوع ژنتیکی سرخدار ‌می‌باشند.


بررسی تعیین سازگاری منطقه‌ای لاینهای کنجد اصلاح شده بومی ایران
تجزیه کلاستر با ضریب جارکارد و روش UPGM نمونه‌ها را در سطح شباهت 73 % به دو گروه مجزا تقسیم کرد و نمونه‌های شمال و شمال‌غرب ایران را در دو گروه مجزا برنامه داد.

تجزیه به مولفه‌های اصلی نیز به طورکلی نتایج تجزیه خوشه‌ای را تایید کرد.

بر پايه ماتریس تشابه بدست‌آمده نمونه‌های 95 و 122 از منطقه ارسباران شبیه‌ترین نمونه‌ها به هم و نمونه 67 از مازندران و 147 از ارسباران متفاوت‌ترین نمونه‌ها ‌می‌باشند.

این نشانگرهای شناسایی شده لوازم مناسبی برای بررسی‌های تنوع سرخدار ایران می‌باشند.

کلمات کلیدی: سرخدار، نشانگر ریز ماهواره ، فیاسکو، آلل
نمایه ها:


92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews