تعیین میزان کودهای شیمیائی مورد نیاز توتون ویرجینیا


تعیین میزان کودهای شیمیائی مورد نیاز توتون ویرجینیا
بمنظور توصیه فرمول کودی مناسب و اجتناب از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیائی در اراضی توتونکاری ویرجینیای هستان مازندران تعداد 9 مزرعه برپايه آزمون خاک و مقدار پتاس موجود در خاک انتخاب و به 3 گروه مساوی تقسیم شدند.


ارزیابی فنی و اقتصادی اپی های احداث شده بر روی رودخانه زنجانرود
در هر یک از مزارع طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار (صفر، 100، 150 و 200 کیلوگرم پتاس در هکتار) و 3 تکرار باجرا درآمد.


بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی در کاهش یا افزایش جمعیت و خسارت آفات، بیماریها و علفهای هرز مهم گندم
نتایج بدست آمده نشان میدهد که اختلاف بین تیمارها در هیچیک از مزارع برای فاکتورهای عملکرد، قیمت یک کیلو توتون، % پتاسیم برگ ، نیکوتین، قند و خاکستر کل معنی‌دار نمی‌باشد.


مقایسه مصرف سولفات آهن ( به دو صورت خاکی و محلول پاشی و مقایسه آن با شرایط زارعین بر روی لوبیا چیتی محلی خمین


ارزیابی روشهای سنجش از دور شناسایی مناطق لغزشی جنوب شرقی خرم آباد


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews

بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت سه رقم گلرنگ در شرایط آبی در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر
بررسی ویژگیهای مورفوگلیماتیک آبکنه های ( خندقهای ) استان هرمزگان
استفاده از اطلاعات ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تعیین مناطق اثر بیابان زایی از گذشته تا حال به منظور تعیین روند گسترش بیابان
بررسی روند تغییرات ویژگیهای خاک و آب در دشت گرمسار
علل تغییرات ضریب آبگذری خاک در شبکه های پخش سیلاب گربایگان فسا
بررسی روشهای جمع آوری شبنم به منظور ذخیره رطوبت در مراتع مشجر
بررسی امکان افزایش مقاومت خاکها به فرسایش آبی به وسیله اصلاح کننده ها در منطقه لامرد فارس
بررسی بازده پخش سیلاب درز و سایبان در تغذیه سفره آب زیرزمینی منطقه
ارزیابی تاثیر رسوبات سیلاب بر روی نفوذپذیری بستر گورابها ( سدهای تغذیه ای )
فرآیندها و نرخ رشد فرسایش آبکندی در لامرد و علامرودشت
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*