ارزیابی تاثیر سیستمهای ریشه‌ای مسلح‌کننده خاک در تثبیت شیبهای ناپایدار


ارزیابی تاثیر سیستمهای ریشه‌ای مسلح‌کننده خاک در تثبیت شیبهای ناپایدار
ارزیابی کارآیی هستفاده از پوشش گیاهی به عنوان یک سیستم زنده، خود ترمیم با زوال‌پذیری بسیار کم در کنترل و تثبیت شیبهای ناپایدار یا مستعد ناپایداری و فرسایش‌پذیر محور پژوهشی در این طرح تحقیقاتی هست .


فرآیندها و نرخ رشد فرسایش آبکندی در لامرد و علامرودشت
هستفاده از این روش در بسیاری موارد و مواضع نسبت به روشهای صرفا مکانیکی هم از لحاظ اقتصادی و هم از جنبه زیست‌محیطی می‌تواند در اولویت برنامه گیرد.


مکانیسم ایجاد گسترش فرسایش تونلی درلامرد استان فارس
در این پژوهش ، محوریت کاربر روی تاثیر مثبت پوشش گیاهی در تثبیت شیبها و کنترل و کاهش فرسایش خاک هست .


ارزیابی ازت از منشا زمین شناسی در آبخیز رود شور جهرم
روش تحقیق مبتنی ایت بر دو فاز -1بررسیهای صحرایی و مشاهده و ارزیابی تاثیر عملی حذف پوشش گیاهی در شیبها و برآورد پتانسیل تشدید لغزش -2بررسی و ارزیابی میزان تاثیر سیستم ریشه‌ای گیاهان در تغییر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکها و در افزایش مقاومت برشی یا کاهش تنشهای برشی و قدرت تثبیت‌نمايندگی اون این مرحله از تحقیق با انتخاب چند گونه گیاهی مناسب ، نمونه‌برداری و عملیات آزمایشگاهی در آزمایشگاه مکانیک خاک انجام خواهد شد.


بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت ، فقر در کمیت و کیفیت محصول خرمای استعمران
این عنوان تحقیق بسیار کم انجام گرفته و نتایج کاربردی اون در مجموعه کارهای منابع طبیعی و آبخیزداری در ایران بسیار مورد هستفاده خواهد بود.


بررسی اثرات مقادیر مختلف اصلی ‏‎(N.P.K)‎‏ بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول
رسیدن به نتایجی که برای دستگاه‌های اجرایی ما مشخص کند که برای رسیدن به حداکثر بازدهی در تثبیت خاک و رانش زمین با چه شیوه و در چه شرایطی اقدام به کاشت و توسعه پوشش گیاهی کند از اهداف این تحقیق هست .


بررسی کارآیی هیدروگراف های واحد مصنوعی در تعیین سیلابهای حوزه های آبخیز


بررسی ویژگیهای باران در رابطه با روشهای برآورد سیلاب در ایران


92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews

ارزیابی وضعیت پتاسیم در شالیزارهای استان گیلان با استفاده از روابط مقدار - شدت تغییر یافته و قدرت بافری
بررسی اثرات تراکمهای مختلف بذر توام با مقادیر مختلف فسفر بر روی عملکرد رقم جدید جو در شرایط دیم
ارزیابی پتاسیم قابل استفاده در شالیزارهای مازندران و گیلان با استفاده از روابط تغییر یافته
بررسی فنی ، اقتصادی دو روش خاک ورزی در شرایط خشکه کار و هرم کاری با تراکم های مختلف گندم با دو بافت سنگین
تعیین ضرایب هیدرولوژیکی ‏‎(CN.C)‎‏ در اراضی سنگی و صخره ای
اثرات مدیریت طولانی مدت خاک (خاک ورزی) بر پویایی کربن و ازت خاک در تالاب شالو (استان چهار محال و بختیاری)
تحقیق در زمینه تلفیق روش های ساختمانی یا بیولوژیکی حفاظ گذاری رودخانه نازلو ارومیه
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*