برآورد میزان تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (پخش سیلاب ) با استفاده از روشهای ژئوفیزیک


برآورد میزان تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (پخش سیلاب ) با استفاده از روشهای ژئوفیزیک
یک قسمت از عرصه پخش سیلاب در ایستگاه سرچاهان به مساحت حدود سه هکتار به ابعاد 300x100 متر به شبکه مربعی هم اندازه یا مختلف الاندازه تقسیم می‌شود.


بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در ذخیره نزولات آسمانی جهت کاهش رواناب سطحی
در هر شبکه بوسیله الکترومغناطیس میزان هدایت الکتریکی در عمقهای مختلف بطور هفتگی اندازه‌گیری می‌شود.


تهیه نقشه اشکال فرسایش به روش ژنومرفولوژی با عملیات صحرائی محدود در حوزه آبخیز مو
برای مشخص شدن تغییرات بافت خاک و تاثیر دادن اون در رابطه هدایت الکتریکی و رطوبت ، در هر شبکه یک چاهک 2/5 متر حفری می‌گردد.


بررسی و واسنجی روش های تجربی برای برآورد رواناب و رسوب در حوضه آبخیز ندوشن یزد
در هر چاهک لوله آلومینیومی یا PVC نصب می‌شود و بطور هفتگی رطوبت خاک اندازه‌گیری می‌گردد.


ارزیابی فرسایندگی باران در استان گیلان تهیه منحنی های هم فرسایش
از رطوبت اندازه‌گیری شده برای کالیبره کردن دستگاه هستفاده می‌شود.


بررسی توسعه فرسایش خندقی در سرشاخه های رودخانه قره چای با استفاده از داده های ماهواره ای عکس های هوایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
نهایتا یک معادله‌ای بدست خواهد آمد که رطوبت خاک در نقاط مختلف پروفیل خاک محاسبه می‌شود و به کمک GIS حجم تغذیه در هر پریود وقتی محاسبه می‌گردد.


بررسی اثر نوع پوشش گیاهی به ضریب رواناب و رسوب ویژه
برای برآورد میزان تغذیه فرض می‌گردد رطوبتی که از عمق 2/5 متری عبور می‌کند به سطح آب زیر زمینی می‌رسد.


بررسی تلفیق روش های مکانیکی و بیولوژیکی در کاهش رواناب و رسوب اراضی مرتعی استان کرمان
برای برآورد میزان رطوبت عبور کرده از عمق 2/5 متری از مدل کامپیوتری SWATR هستفاده خواهد شد.


بررسی روش اصلاح شده به منظور کالیبره کردن مدل در حوضه آبخیز سد گاوشان
میزان تبخیز و تعرق در عمق 2/5 متری به بالا نیز توسط این مدل قابل محاسبه هست : معادله نهایی بدست آمده در دیگر نقاط با تاثیر دادن بافت خاک می‌باشد.
78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews