بررسی حدود دقت و صحت استفاده از نرم‌افزار Lupis در تعیین کاربری‌های بهینه اراضی در حوزه‌های کبار-کهک قم


بررسی حدود دقت و صحت استفاده از نرم‌افزار Lupis در تعیین کاربری‌های بهینه اراضی در حوزه‌های کبار-کهک قم
طرح مذکور به منظور ساماندهی کاربری اراضی در راستای طرح‌ریزی مدیریت آپخیزها در حوضه آبخیز کبار-کهک قم انجام می‌شود که با هستفاده از نرم‌افزار LUPIS به ارزیابی توان اکولوژیکی آبخیز مورد نظر پرداخته تا بهترین کاربریها تعیین شود.


بررسی اثر پخش سیلاب در تغییرات کمی و کیفی رستنی ها
برای این منظور ابدا به شناسایی منابع اکولوژیکی پرداحخته می‌شود و سپس به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌ها برای تعیین واحدهای زیست‌محیطی انجام خواهد شد.


شناسایی و ارزیابی نهشته های کوارترنر استان سمنان به منظور حفاظت آب و خاک در حوزه آبخیز
سپس این مرحله در صورت امکان از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (نرم‌افزار ILWIS) هستفاده خواهد شد که، داده‌ها را وارد محیط LUPIS نموده و با هستفاده از این نرم‌افزار نقشه تعیین اولویت کاربری‌ها و بهترین کاربریها در محیط آبخیز مورد نظر، تهیه خواهد شد و در نهایت به مقایسه کاربری اراضی فعلی با کاربری اراضی بهینه (بوسیله نرم‌افزار LUPIS) پرداخته خواهد شد.


بررسی اثرات مدیریت آبخیز و مرتع بر میزان رواناب و رسوب


منشایابی رس ها و سیلت های ایستگاه پخش سیلاب کبودراهنگ
نمایه ها:


54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews

اندازه گیری تلفات خاک در کرت های استاندارد جهت تعیین بهترین روش برآورد
بررسی تاثیر رسوبات حمل شده توسط سیلاب بر حاصلخیزی خاک
بررسی کارآیی مدل های تجربی اس.پی.ام و ام پسیاک در برآورد فرسایش و رسوب
بررسی تاثیرات فعالیت های صنعتی و معدنی بر آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه لنجان
بررسی اثرات شدت چرا در تولید رسوب و رواناب در اراضی لسی منطقه مراوه تپه
بررسی اثرات پخش سیلاب در تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی حوزه آبخیز
بررسی اثر پخش سیلاب در تغییرات کمی وکیفی رستنی ها-خاک و آبخوان ها در شهرضا امین آباد
بررسی اثرات پخش سیلاب در تحولات کمی و کیفی پوشش گیاهی مرتعی
بررسی علل توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سد مارون
بررسی اثرات پخش سیلاب بر تغیرات پوشش گیاهی در خشکرود ساوه
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*