بررسی و ارزیابی عملکرد طرحهای آبخیزداری


بررسی و ارزیابی عملکرد طرحهای آبخیزداری
طرحهای آبخیزداری در قالب مطالعات انجام شده و در مراحل مختلف در آبخیزهای کشور توسط واحد اجرا به صور متفاوت به مرحله اجرا گداشته شده و می‌شوند.


پژوهش و ارزیابی منبع و میزان آلودگی های منابع آب و خاک در سد حوضه انتخابی در شمال-مرکز و جنوب کشور (طرح ملی)
اهداف پیش‌بینی شده در این طرحها مهار و مبارزه با فرسایش ، هدر رفت آب ، بهینه‌سازی هستفاده از منابع آب و خاک ، افزایش تولیدات آبخیزها به صورت تولیدات گیاهی و دامی، افزایش درآمد ساکنین آبخیزها و کاهش خسارات ناشی از فرسایش خاک ، تندآبها و سیلابها هست .


تثبیت و کنترل گالی ها در منطقه فیروزکوه به طریق بیولوژیکی
دستیابی به اهداف یاد شده با محوریت مشارکت امت در اجرای طرحها و هستقبال از اجرای طرحهای حفاظت خاک و آب می‌باشد که در قالب شیوه‌ها فنی و مهندسی و بیولوژیک و ترویج و آموزش هستند.


ارزیابی تغذیه مصنوعی بوسیله پخش سیلاب در دشت آب باریک بم با استفاده از سدهای تاخیری
از اونجائیکه طرحهای اجرایی آبخیزداری و کارآیی و عملکرد اونها برای یافتن نقاط ضعف و قوت و در نهایت به منظور دستیابی به راه‌کارهای ترغیب و تشویق امت در مشارکت اونان در اجرای طرحهای آبخیزداری اصل گریزناپذیر در مدیریت آبخیزها هست و از این رو هدف از طرح تحقیقاتی حاضر ارزیابی کارآیی و عملکرد طرحهای آبخیزداری اجرا شده در حوزه‌های مختلف آبخیز در کشور از طریق بررسی پیش‌بینی‌های انجام شده در طرحهای تدوین شده با اقدامات اجرایی انجام شده در عرصه آبخیزها شامل: ارزیابی عملیات فنی و مکانیکی، بیولوژیک ، کاربردها، % دستیابی به‌اهداف ، هستقبال ساکنین آبخیزها از طرحها و اثرات اجتماعی - اقتصادی اونها و در نهایت ارائه راه‌کارهای کاربردی برای بهبود و بهینه‌سازی طرحهای آبخیزداری هست .


بررسی منابع تولید رسوب در سواحل استان خوزستان عنوان جدید و در حال اجرا ((بررسی منابع رسوب و رسوبگذاری در خورریگ (استان بوشهر) ))
بررسی و ارزیابی عملکرد طرحهای آبخیزداری موضوعی هست که با اهداف ذکر شده در بسیاری از ملل جهان به مرحله اجرا درآمده و از این طریق شیوه‌های تدوین و اجرای طرحهای با توجه به فرهنگ و دانش و آگاهی ساکنین آبخیزها شناسایی و با شیوه‌های نوین تطبیق داده شده و مسئولین و مراجع ذیربط با مشخص شدن راهبردهای علمی به مدیریت بهینه حوزه‌های آبخیز دست یافته‌اند.


بررسی پایداری دیواره های دریائی خاک مسلح


طرح واسنجی هیدروگراف واحد لحظه ای ژنومرفولوژی ژنومرفوکلیماتولوژی در حوزه های گسیلیان لیقوان و طالقان


60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews

بررسی تاثیر مکانی مناطق موثر در دبی اوج سیل در حوزه آبخیز هشتگرد
تاثیر مصرف مواد آلی در افزایش قدرت حاصلخیزی خاک
بررسی اثرات روش های مختلف استقرار کودهای .‏‎P.V‎‏ در عملکرد گندم عنوان اصلاح شده طرح: بررسی اثرات جایگذاری کودهای شیمیایی ازته و فسفره در ب
مدیریت اثرات کاربرد بلند مدت کودهای ازته در خواص شیمیایی خاک در زراعت گندم دیم
بررسی اثر محلول پاشی دوره ای در گندم دیم (ارقام سبلان و سرداری) در ایران
تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف در خاک و گیاه (گندم) در شرایط دیم در شمال غرب ایران
بررسی اثر ازت در سه رقم جدید گندم سردسیری در مناطق دیم (ملی)
بررسی عکس العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*