بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه‌ها و مسیلهای استان کردستان


بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه‌ها و مسیلهای استان کردستان
در سالهای اخیر هستفاده از موسسه ماليهای اطلاعاتی در زمینه مختلف علمی، به منظور ارائه برنامه‌ریزیهای جامع و سیاستگزاریهای دقیق، گسترش چشمگیری داشته هست .


بررسی منابع مختلف بر خواص فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد محصول
در این مقوله با توجه به منابع محدود آبی کشور، افزایش مستمر جمعیت و بسیاری عوامی تاثیرگذار دیگر ارائه چنین برنامه‌هایی در گرایش آب را نیز اجتناب‌ناپذیر نموده هست .


بررسی عناصر ریز مغذی در خواص کمی و کیفی رقم تجارتی مهر
به منظور برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌برداری درست از منابع زیستی هستان، داشتن آمار و اطلاعات رودخانه‌ها مشتمل اطلاعات مربوط به وضعیت هندسی، ریخت‌شناسی، هیدرولیکی-رسوب و ...


بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر خواص فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد محصول
رودخانه‌ها و مسیلهای هستان به منظور تعیین اولویتهای تحقیقاتی و اجرایی طرحهای مهندسی رودخانه کاری بسیار مهم، بنیادی و الزامی می‌باشد، که در این طرح به اون پرداخته خواهد شد.


بررسی امکان رفع کلروز آهن درختان مرکبات با روش چالکود
در این راستا جهت اجرای این طرح ابتدا اطلاعات موجود و ویژگیهای مربوط به رودخانه‌ها و مسیلهای هستان شناسایی، جمع‌آوری و مطالعه می‌شود و سپس با هستفاده از عکسهای هوایی (جدید و قدیم دوره‌های موجود)، نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، اطلاعات ایستگاههای دبی‌سنجی و اندازه‌گیری رسوب ، اطلاعات هندسی-هیدرولیکی-رسوبی و...


اثر محلولپاشی منگنز، مس و منیزیم بر کمیت کیفیت محصول والنسیا
(مطابق روش تحقیق) مشخص و بر پايه خصوصیات اخیر، رودخانه‌ها دسته‌بندی و در نهایت با در نظرگیری سیاستگزاریهای توسعه‌ای کشور، اولویت اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرایی در هر یک از اونها پیشنهاد خواهد شد.


بررسی اثرات کاربرد بلند مدت کودها ازته در خواص شیمیایی خاک درزراعت گندم دیم


مقایسه تاثیر مصرف متعادل کودهای شیمیایی پرمصرف و کم مصرف در زراعت گندم دیم


66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews