تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کرمان


تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کرمان
برآرود سیلاب طراحی یکی از گامهای پايه ی در طراحی و اندازه‌یابی انواع سازه‌ها و تاسیسات هیدرولیکی هست که به روشهای مختلفی انجام می‌شود.


تهیه منحنی های عمق - سطح - تداوم در استان کرمانشاه
در مواردی که ظرفیت ذخیره سیستم قابل توجه و یا دوره بازگشت سیلاب طراحی زیاد باشد هستفاده از مدلهای ریاضی برای تبدیل باران طراحی به سیلاب طراحی یک گزینه معمول و رایج هست .


تاثیر عناصر ریزمغذی در کمیت و کیفیت محصول سیب زمینی
باران طراحی منتخب که مولد سیلاب طراحی خواهد بود باید حائز ویژگیهای باشد که یکی از این ویژگیها نحوه توزیع مقدار باران در طول مدت بارندگی یعنی توزیع وقتی بارش طراحی می‌باشد.


اثر عناصر ریزمغذی بصورت محلولپاشی و زیر خاکی در خواص کمی وکیفی محصول درختان هلو
در این تحقیق پس از مروری بر روشهای رایج جهت هستخراج الگوی باران طراحی، با هستفاده از داده‌های باران‌نگاری ایستگاههای باران‌سنج ثبات در هستان و با هستفاده از دو روش رایج یعنی الگوی متوسط توزیع وقتی بارش (Pilgrim) و الگوی احتمالی توزیع وقتی بارش (روش Huff) الگوی غالب در منطقه و نیز الگوی غالب در مناطق همگن هستان ارائه می‌گردد.


اثر منابع مختلف ماده آلی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر کم مصرف در مرکبات


بررسی اثرات کاربرد کودهای دامی و شیمیایی در مدیریت قارچهای عامل پوسیدگی ریشه نخود در مناطق دیم


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews

اثر مقادیر روشهای مختلف کاربرد سولفات روی در افزایش عملکرد و خصوصیات کیفی مرکبات دزفول
بررسی اثرات باقیمانده فسفر و پتاس مصرف شده در زراعت ذرت دانه ای بر عملکرد گندم در تناوب با آن
تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گندم
مدیریت مصرف بهینه کود اراضی شور
بررسی اثر توام مصرف آب و میکرو المنت ‏‎B‎‏ در تولید چغندرقند و تعیین راندمان مصرف آب و کود در قزوین با روش استفاده از تشتک تبخیر روزانه
مقایسه روشهای پخش مستقیم نواری کودهای فسفاته محلول در آب در زیر کشت ارقام پیشرفته گندم نان
بررسی اکوفیتوسوسیولوژی (بوم-جامعه شناسی گیاهی) پوشش گیاهی زیر حوزه سیمین همدان (حوزه سد اکباتان)
پژوهشی در شناسایی و پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آبشینه (همدان)
بررسی امکان جایگزینی تورهای پلاستیکی با تورهای فلزی در مصارف گابیون بندی، آبخیزداری و عمرانی
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*