بررسی اثرات کمبود آب و مواد غذایی بر روی عملکرد کمی و کیفی گوجه‌فرنگی


بررسی اثرات کمبود آب و مواد غذایی بر روی عملکرد کمی و کیفی گوجه‌فرنگی
این آزمایش بمنظور بررسی اثرات کم آبی و میزان کمبود مواد غذایی (NPK) بر روی خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در سال 1378 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان انجام شد.


تعیین مقدار کود فسفره مصرفی (کالیبراسیون) با توجه مقادیر آن در خاک در زراعت چغندرقند
در کرتهای اصلی تمیارهای آبیاری (آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر) و درکرتهای فرعی تیمارهای مقادیر ازت ، فسفر و پتاسیم بصورت فاکتوریل برنامه گرفتند.


بررسی کارآیی باکتریهای سیلیکاتی در افزایش پتاسیم قابل جذب برای گیاه
بدین ترتیب طرح در غالب بلوکهای کامل تصادفی و بصورت اسپلیت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد.


بررسی منابع خاک و اراضی حوزه آبریز زاینده رود (واحد هیدرولوژیک داران- دامنه)
میزان آب ورودی و خروجی توسط پارشال فلوم اندازه‌گیری شده و میزان اندازه‌گیری شده و میزان آب دریافتی در هر کرت محاسبه شد.


بررسی شدت و گستردگی آلودگی خاکها به عناصر سنگین و تعیین مقدار آن ها در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب
مقادیر عناصر غذایی که در کرتهای فرعی برنامه گرفته بودند عبارتند بودند از: -1 میزان ازت (100، 75 و 50 % نیاز غذائی) که از کود اوره هستفاده گردید.


اثر محلول پاشی ازت، بر و روی بر تشکیل میوه و غلظت عناصر در برگ و میوه بادام
-2 میزان فسفر (100، 150 % نیاز غذائی) که از سوپر فسفات تریپل هستفاده شد.


افزایش تشکیل و یا کاهش ریزش میوه از طریق محلول پاشی در باغهای میوه کشور
-3 میزان پتاسیم (100، 150 و 200 % نیاز غذائی 9 که از سولفات پتاسیم هستفاده کرد.


ضرورت کاهش نسبت اسید فینتیک به روی از طریق مصرف سولفات روی و کاهش کودهای فسفاته از طریق آزمون خاک در اراضی گندم کشور
نتایج آزمایش نشان داد که میزان آب اثر معنی‌داری بر روی عملکرد، اسیدیته کل، PH و بریکس داشته هست .


مطالعه و بررسی انواع پراکنش و بهره وری خاکهای گچی منطقه مرکزی استان اصفهان
با افزایش میزان عناصر غذائی ازت ، فسفر و پتاسیم، عملکرد افزایش یافت و اثرات متقابل میزان عناصر غذائی و آب معدنی‌دار بود.

با مصرف بیشتر عناصر عملکرد در شرایط کمبود آب ، بهبود یافت .

تیمار ازت بر روی بریکس میوه PH و اسیدیته کل میوه اثر معنی‌داری داشته هست .
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews