بررسی اثر کاربرد خاکی و محلول‌پاشی آهن، روی و مس در گندم دیم


بررسی اثر کاربرد خاکی و محلول‌پاشی آهن، روی و مس در گندم دیم
به منظور تعیین اثرات عناصر آهن، روی و مس در کاربردهای خاک و محلول‌پاشی بر روی خواص کمی و کیفی گندم در شرایط دیم اثر 17 تیمار کودی (شاهد FeZn-Cu-Zn-Re-FeZnCuMn, FeZnCu, FeCu-) و دو روش مصرف در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی برنامه گرفت ، نتایج نشان دادند که اثر مصرف عناصر ریز مغذی روی عملکرد دانه و کاه در سطح یک % اختلاف معنی‌دار وجود داشته و تیمار مصرف آهن قبل از کاشت در گروه برتر نسبت به سایر تیمارها برنامه میگیرد.


تعیین نیاز غذایی آفتابگردان در شرایط شور و غیر شور


مدیریت مصرف بهینه کود در شرایط شور در گندم


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews

مقایسه عملکرد 5 رقم یونجه در شرایط شور
بررسی تاثیر عناصر غذایی میکرو بر کمیت و کیفیت محصول خرما
بهینه عناصر کم مصرف در گندم در شرایط شور
بررسی اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن. روی و مس در گندم دیم
بررسی اثر ازت روی رقم جدید گندم. نان در مناطق دیم گرمسیر
مصرف متعادل و متناسب کودهای پتاسیم. منیزیم و روی در مناطق عمده کشت ذرت در استان کرمانشاه
بررسی اثرات زمانهای مختلف کاربرد سولفات روی و تاریخ کاشت بر مقاومت به خشکی نخود آی- ال- سی 482 در شرایط دیم
تاثیر پتاسیم بر روی عناصر ریز مغذی و عملکرد کمی و کیفی گندم آبی
بررسی اثرات منابع و میزانهای مختلف کود پتاسه بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی
بررسی تاثیر مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر روی عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای
تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی بر قسمتهای مختلف گیاه گندم
بررسی عناصر غذایی اصلی و فرعی روی محصولات زراعی در کرتهای دائم
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*