بررسی فواصل کاشت و مقادیر کود ازته در ارقام برنج هیبرید


بررسی فواصل کاشت و مقادیر کود ازته در ارقام برنج هیبرید
این بررسی برروی لاین هیبرید H178 با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید.


بررسی اثر مقادیر و منابع کود پتاسیمی بر روی عملکرد و کیفیت محصولات مختلف زراعی و باغی (محصول گوجه فرنگی) (طرح ‏‎IPI‎‏)
فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف کود ازته (75، 125، 175 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) و فواصل مختلف نشاءکاری (20*20، 25*25، 15*30 سانتی‌متر) بودند.


بررسی اثر مقادیر و منابع کود پتاسیمی بر روی عملکرد و کیفیت محصولات مختلف زراعی و باغی (محصول ذرت دانه ای) (‏‎IPI‎‏)
بذرپاشی لاین فوق در 1/20 در بلوکهای آماده شده انجام و در گلخانه نگهداری گردید و در تاریخ 3/1 نشاءکاری گردید.


بررسی اثرات گوگرد و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا
مراقبتهای حین رشد در طول فصل داشت انجام و یادداشت‌برداری از صفات زراعی شامل ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد دانه پروپوک و وزن 1000 دانه در وقت مناسب انجام گردید در وقت برداشت پس از حذف 2 ردیف حاشیه از متن هر کرت انجام، خرمنکوبی، بوجاری و توزین گردیدند.


بررسی اثر نوبت مصرف و منابع مختلف کود ازته و پتاسه بر عملکرد کمی و کیفی یونجه در استان چهارمحال و بختیاری
نتایج بدست‌آمده حاکی از تفاوتهای محسوسی بین سطوح مختلف کودی و فواصل نشاءکاری می‌باشد.


بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی بر غنی سازی و عملکرد کمی و کیفی یونجه همدانی در استان چهارمحال و بختیاری


بررسی اثرات عناصر ریزمغذی بر روی عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای (تحقیقی- ترویجی)


54 out of 100 based on 19 user ratings 344 reviews

بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و تراکم کشت روی عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلوئی رقم سینگل کراس 704
بررسی اثرات مقادیر مختلف پناس توام با تنشهای مختلف آبی، بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای
بررسی کیفیت تاثیر عناصر غذایی ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704
تاثیر مقادیر مختلف پتاس بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال واشینگتن ناول و والنسیا
اثر تلفیقی ازت سرک و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد در خصوصیات کیفی ارقام کلزا
بررسی اثر توام مصرف آب و عناصر ‏‎Zn-B-Mn‎‏ در تولید چغندرقند و تعیین راندمان مصرف آب و کود در قزوین با روش دور آبیاری
تعیین نیاز غذایی چغندرقند بذری در منطقه اردبیل
بررسی اثرات مصرف محلولهای حاوی عناصر ریزمغذی بر خواص کمی و کیفی پنبه رقم سیندوز و آکالا
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*