تاثیر کود آلی، کود شیمیائی ازته و تعداد آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گل محمدی


تاثیر کود آلی، کود شیمیائی ازته و تعداد آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گل محمدی
به منظور بررسی تاثیر کود آلی، کود شیمیائی ازته و تعداد آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گل محمدی طرح آماری کرتهای دوبار خردشده (اسپلیت ، اسپلیت پلات )) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سالهای 78 و 79 در منطقه برزوک کاشان در این طرح سه تیمار آبیاری شامل سه، چهار و پنج نوبت آبیاری بعنوان فاکتور اصلی، دو سطح کود آلی از منبع کود دامی به میزان صفر و بیستن تن در هکتار بعنوان فاکتور فرعی و سه سطح کود شیمیائی ازته از منبع اوره شامل 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار بعنوان فاکتور فرعی فرعی منظور گرید.


بررسی نقش مدیریت های مختلف بهره برداری از زمین در کاهش رواناب سطحی و فرسایش خاک
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تاثیر کلیه فاکتورهای اصلی و فرعی در عملکرد معنی‌دار گردید.


بررسی تاثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در استان خراسان
اثر تعداد آبیاری بر میزان عملکرد گل محمدی در تیمارهای سه و چهار نوبت آبیاری با هم اختلاف معنی‌داری ندارند و در تیمار سه نوبت آبیاری عملکرد کمتری را دارد.


ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه آبخیزداری حوزه چهکند روشناوند شهرستان بیرجند
اثر میزان سطوح مختلف کود آلی در افزایش عملکرد 57/9 گرم بر درختچه تعیین گردید.


تحقیق و بررسی در زمینه عوامل فرسایش خاک در مراتع استان
اثر سطوح مختلف ازت نیز در عملکرد گل محمدی معنی‌دار گردید

تحلیل منطقه ای فراوانی سیلاب و بررسی روابط تجربی در حوضه های آبخیز آذربایجان غربی به منظور انتخاب مناسب ترین روش برآورد جریان برای کی حوضه ه


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

تحقیق در زمینه تلفیق روشهای ساختمانی و بیولوژیکی در حفاظت کناری رودخانه نازلوی ارومیه
بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف سرک پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا
بررسی اثرات منیزیم، روی، منگنز و آهن و اثرات باقیمانده آنها بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای
بررسی کارآیی جذب عناصر روی و آهن در ارقام مختلف گندم
بررسی اثر کودهای ازته و پتاسه بر عملکرد محصول گل زغفران
تاثیر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنو تیپ گندم
بررسی عناصر غذایی میکروبرکمیت و کیفیت خرما
تاثیر باگاش نیشکر کود سبز شبدر، بقایای گندم و ذرت بر مواد آلی خاک به منظور جایگزینی بخشی از کود ازته مورد نیاز
بررسی و ارزیابی اثرات توام مواد آلی و میزان ازت خاک با استفاده از منابع مختلف مواد آلی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد گندم
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*