مقایسه تاثیر عناصر ریزمغذی بصورت خاک کاربرد و محلول‌پاشی در مقابل عدم مصرف آنها بر عملکرد و کیفیت گندم آبی


مقایسه تاثیر عناصر ریزمغذی بصورت خاک کاربرد و محلول‌پاشی در مقابل عدم مصرف آنها بر عملکرد و کیفیت گندم آبی
عملکرد در واحد سطح بدون هستثنا در قطعه‌ای که ریزمغذیها به صورت خاک کاربرد هستفاده شده نسبت به قطعه شاهد افزایش عملکرد نشان داده هست و در مورد محلول‌پاشی بجز در شهرستان خرم‌آباد که عملکرد اون پایین‌تر از شاهد بوده در بقیه شهرستانها نیز در اثر مصرف عناصر ریزمغذی به صورت محلول‌پاشی نسبت به شاهد افزایش عملکرد نشان داده هست .


بررسی تاثیر ریز مغذی ها در کاهش یا افزایش جمعیت و خسارات آفات و بیماریها و علفهای هرز گندم


بررسی تاثیر مقادیر مختلف ازت و پتاسیم بر میزان عملکرد و کیفیت دانه آفتابگردان


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews

بررسی مقادیر اوره با پوشش گوگردی و سایر منابع کود ازته بر میزان عملکرد ازت جذب شده و تجمع نیترات در پیاز
بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و کیفیت گندم آبی
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود ازته بر عملکرد و میزان روغن کلزا
بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم، بر و مس بر عملکرد و کیفیت محصول یونجه
بررسی اثرات میزان محلولپاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه فرنگی
تعیین اثرات عناصر ریز مغذی و ارزیابی اقتصادی آنها بر روی ارقام نویدبخش گندم آبی
تاثیر عناصر ریزمغذی و اثر متقابل آنها بر افزایش تولید گندم آبی در (تحقیقی- ترویجی)
بررسی و تعیین زمان مصرف فسفر و سن انتقال نشا بر عملکرد گوجه فرنگی رقم امپریال
بررسی اثر پتاسیم بر و روی بر عملکرد دانه و روغن دو رقم کلزا
بررسی اثرات مقادیر مختلف کود پتاس بر عملکرد کمی و کیفی جوتحت تنشهای مختلف گیاهی
بررسی اثرات مقادیر کود پتاسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت
بررسی ارتباط مقدار مصرف ازت یا تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*