تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمت های مختلف گندم

بررسی اثر محلول پاشی سولفات منیزیم و ازت در کاهش قرمزی رنگ پنبه و اثر برخصوصیات کمی و کیفی دو رقم پنبه در داراب فارس
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپهای گندم نان و دو روم نسبت به عناصر ریزمغذی
بررسی امکان محلول پاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم ( علفکش و آفت کش) روی محلول گندم
ارزیابی تاثیر مصرف کود پتاسیم بر مقاومت به خشکی گندم چمران و کیفیت دانه گندم
تاثیر کودهای کم مصرف ( میکروالمنت ها) بر کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی توزیع فراوانی آتلکتازی در 24 ساعت اول پس از عمل جراحی و بیهوشی عمومی در 450 بیمار بستری در بخشهای جراحی بیمارستان الزهرا (س) از مهرماه 1378
PCI Compliance + Magento + PHP version
Getting ID after inserting a record that has relation in Doctrine
create file with name based on what already exist in folder
Is it safe to use proxies?
Fatal error: Unsupported operand types
PHP - Shorter Magic Quotes Solution
Headache with this programming problem. (PHP, Tiff images and Duplex printers)
PHP date function showing wrong week
$_REQUEST not created when using variable variables?
PHP: how to serve right content-type (depending on file extension?)?

تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمت های مختلف گندم
بمنظور بررسی ماده خشک گیاهی و توزیع K,P,N عناصر کم مصرف ماده خشک در مراحل مختلف رشد گندم آزمایشی در سه تکرار بصورت بلوکهای کامل تصادفی با تراکم و رقم منطقه انجام می گیرد.


تاثیر مقادیر و روشهای بکارگیری کود روی در رفع کمبود روی، عملکرد برخی خصوصیات کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ برخی مرکبات
این آزمایش در شرایط شور (هدایت الکتریکی آب آبیاری 8 دسی زیمنس بر متر و شوری خاک 19 دسی زیمنس بر متر) و در شرایط زارع اجرا گردید.


بررسی مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل گلایل
تیمارهای آزمایش عبارت بودند از 1) میزان توصیه منطقه و بر پايه آزمون خاک و دو تیمار کودی نیز به صورت 3 % بیشتر و 3 % کمتر از میزان توصیه منطقه در نظر گرفته شد.


بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم
طرح هنوز در حال اجرا می باشد و تجزیه های آماری صورت نگرفته هست.


بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل جعفری
نتایج قطعی پس از برداشت طرح و آزمایشات لازم فراخوان می گردد.


بررسی و تعیین نیاز کودی آفتابگردان


بررسی اثر باقیمانده گوگرد عنصری و سولفات آهن فرو بر قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک


78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews

بررسی و تاثیر ریز مغذیها در کاهش یا افزایش جمعیت و خسارات بیماریها و علفهای هرز گندم
محلول پاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم آفت کش و علفکش روی محصول گندم
بررسی اثر منابع کودهای دامی، سولفات پتاسیم و اسیدبوریک بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند
بررسی اثر محلولپاشی سولفات منیزیم و ازت در کاهش قرمزی رنگ پنبه و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام در دست
بررسی اثرات مصرف محلولهای حاوی عناصر ریزمغذی بر خواص کمی و کیفی پنبه رقم سای اکرا در منطقه گرگان
بررسی اثرات تراکم بوته در کشت سویا بعد از برداشت برنج توام با کودهای اصلی ریزمغذی در عملکرد کیفیت
بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی میخک
بررسی امکان محلولپاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم (آفت کش و علفکش) روی محصول گندم
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*