ارزیابی روشهای سنجش از دور شناسایی مناطق لغزشی جنوب شرقی خرم آباد


ارزیابی روشهای سنجش از دور شناسایی مناطق لغزشی جنوب شرقی خرم آباد
با توجه به اینکه سال اول اجرای طرح می باشد و اعتبار پیش بینی شده طرح تخصیص داده نشده هست و همچنین بالا بودن هزینه تصاویر ‏‎IRS‎‏ و ‏‎IKnos‎‏ تجزیه و تحلیل انجام نشده هست با این وجود لغزش های منطقه شناسایی شده و محدوده کار مشخص شده هست .


بررسی اثر محلولپاشی سولفات منیزیم و ازت در کاهش قرمزی رنگ پنبه و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام در دست


بررسی اثرات مصرف محلولهای حاوی عناصر ریزمغذی بر خواص کمی و کیفی پنبه رقم سای اکرا در منطقه گرگان


60 out of 100 based on 15 user ratings 440 reviews

بررسی اثرات تراکم بوته در کشت سویا بعد از برداشت برنج توام با کودهای اصلی ریزمغذی در عملکرد کیفیت
بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی میخک
بررسی امکان محلولپاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم (آفت کش و علفکش) روی محصول گندم
بررسی اثرات مقادیر کود حیوانی بر عملکرد ارقام لوبیا سبز در کشت دوم
ارزیابی عملکرد سبزیجات ایرانی (شوید، گشنیز، جعفری، تره، ترتیزک و شنبلیله) پرورش کشت خطی همراه با تیمارهای مختلف کود ازته در کشت دوم ( بعد از ب
مطالعه اثرات ازت و پتاسیم در رشد و مقاومت به شوری گندم
بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر خواص فیزیکو- شیمیایی خاک و عملکرد محصول
بررسی اثرات محلول پاشی ازت، بر و روی بر روی صفات کمی و کیفی انگور عسگری
تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم جهت تعیین الگوی جذب عناصر غذایی
بررسی اقتصادی کاربرد مالچ های پلی اتیلن و طریقه کاشت در محصول خیار
جمع آوری و بررسی اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان مازندران
بررسی عناصر غذایی میکرو بر کمیت و کیفیت محصول خرما
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*