اثرات مدیریت طولانی مدت خاک (خاک ورزی) بر پویایی کربن و ازت خاک در تالاب شالو (استان چهار محال و بختیاری)


اثرات مدیریت طولانی مدت خاک (خاک ورزی) بر پویایی کربن و ازت خاک در تالاب شالو (استان چهار محال و بختیاری)
تالاب ها یکی از اجزا مهم و حیاتی اکوسیستم ها در بیوسفر به شمار می روند.


بررسی تاثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر عملکرد سیب زمینی
این نوع اکوسیستم ها زیستگاه مناسبی برای پرندگان ، پرورش آبزیان و حیات وحش هستند.آب، گیاه، و خاک سه جز مهم تالابها هستند .


تاثیر میزان و منابع مختلف کود ازته در عملکرد کمی و کیفی پرتقال جهرمی
در جهان اغلب تحقیقات بر روی اکوسیستم تالاب تنها بر روی گیاه، زندگی حیوانات وحشی و اکولوژی این سیستم ها متمرکز شده هست و به فرآیندهای مربوط به خاک و یا نقش خاک در اکوسیستم تالاب کمتر توجه شده هست.


بررسی اثر روشهای مصرف عناصر غذایی (روی - منگنز - منیزیم) به رشد عملکرد کمی و کیفی دو رقم سیب زمینی
تبدیل اراضی تالاب به اراضی کشاورزی موجب تغییرات زیادی در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک میشود.


بررسی امکان کشت انتظاری ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان
یکی از تغییرات بیولوژیکی مهم در طی عملیات کشاورزی و اعمال مدیریت های گوناگون خاک تغییر در فعالیت موجودات زنده خاک و بالطبع تغییر در سرعت تجزیه و دینامیک مواد الی خاک و در نهایت عناصر غذایی لازم برای رشد گیاه می باشد.


مصرف بهینه عناصر کم مصرف در گندم در شرایط شور
هدف از اجرای این تحقیق، 1- بررسی اثرات مدیریت خاک بر میزان و سرعت تجزیه کربن خاک 2- مطالعه اثرات مدیریت خاک بر میزان و سرعت تجزیه ازت آلی خاک 3- بررسی نوع کشت بر روند تجزیه کربن خاک3- بررسی نوع کشت بر روند تجزیه کربن و ازت خاک و 4- مطالعه نقش مدیریت خاک بر تجمع فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک می باشد.


تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم در خاک شور (تعیین الگوی جذب)
این تحقیق در مجاورت تالاب علی آباد (70 کیلومتری) شهرکرد اجرا خواهد شد.


بررسی تاثیر گوگرد بر عملکرد و کیفیت دانه سویا
در این تحقیق اندازه گیری ‏‎pH‎‏ کربن و ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب و تعیین بافت و وزن مخصوص ظاهری صورت خواهد گرفت.


مقایسه مصرف کودهای شیمیایی متداول با کودهای توصیه شده پرمصرف و کم مصرف و تاثیر آن در کمیت و کیفیت سیب درختی
سپس سرعت تجزیه کربن خاک ( تنفس خاک) و سرعت معدنی شدن ازت ‏‎(NH4+NO3)‎‏ تحت شرایط آزمایشگاهی به روش خواباندن بمدت 6 ماه انجام خواهد شد.
72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews