بررسی تلفیق روش های مکانیکی و بیولوژیکی در کاهش رواناب و رسوب اراضی مرتعی استان کرمان


بررسی تلفیق روش های مکانیکی و بیولوژیکی در کاهش رواناب و رسوب اراضی مرتعی استان کرمان
این طرح در روستای مدروان از توابع شهرستان بافت به مدت 4 سال به منظور هرچه بهتر کردن پوشش گیاهی و تلفیقی از کارها و عملیات مکانیکی و زراعت دیم دو گونه خوشخوراک ‏‎agropyronpesertorum‎‏ و ‏‎onobrychissativa‎‏ انجام می گیرد و مدنظر تاثیر این فاکتور بر روی کنترل رواناب و رسوب این اراضی می باشد که این تیپ اراضی در کل هستان 000/200 هکتار را دربر می گیرد و میزان رسوب نیز طبق متدی که در روش تحقیق بدست آمده هست بررسی می گردد.


تعیین یک مدل بهینه به منظور برآورد حداکثر رواناب سطحی و فرسایش خاک در اراضی کشاورزی
این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار صورت می پذیرد.


معرفی عملکرد نقطه بحرانی پتاسیم قابل جذب در زراعت پنبه


اثر عناصر ریزمغذی صورت محلول پاشی و زیر خاکی در خواص کمی و کیفی محصول درختان هلو


74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews

مقایسه مصرف کودهای شیمیایی متداول رایج با کودهای توصیه شده پر مصرف و کم مصرف و تاثیر آن در کیفیت و کمیت سیب زمینی
بررسی اثرات ازت، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی انگور ارقام خلیلی و ریش بابا
نقش ریزمغذی ها در افزایش کمی و کیفی گندم آبی
مقایسه تاثیر مصرف متعادل کودهای شیمیایی پر مصرف و کم مصرف در زراعت گندم دیم
مقایسه و تاثیر مصرف متعادل کودهای شیمایی پر مصرف و کم مصرف و زراعت گندم آبی
تعیین مناسبترین نیاز غذایی گندم دیم
اثر استفاده از سولفات روی آهن و مس در افزایش عملکرد گندم
بررسی و تعیین اثرات سطوح مختلف عناصر ریزمغذی و آبیاری در مراحل مختلف رشد نباتات و ارزیابی اقتصادی آنها بر عملکرد
بررسی اثرات کمبود آب و مواد غذایی بر عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی
استفاده بهینه از کودهای شیمیایی در کشت جو و دیم دوردینه
نقش عناصر ریزمغذی و پتاس در بهبود کمی و کیفی پرتقال
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*