بررسی اثرات پخش سیلاب بر تغیرات پوشش گیاهی در خشکرود ساوه


بررسی اثرات پخش سیلاب بر تغیرات پوشش گیاهی در خشکرود ساوه
از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش ذخیره نزولات آسمانی می بشاد.


اثر محلول پاشی کود ازته همراه با سم فنیترتیون بر روی پروتئین دانه گندم
از نتایج قابل پیش بینی در اجرای طرح می توان به تقویت کمی پوشش گیاهی و کیفی پوشش گیاهی از بین رفتن تعدادی از گیاهان و جایگزینی گیاهان جددی در اثر تغییرات بافت خاک و بار رسوب اشاره نمود.


بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف و سرک پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا
فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش گیاهی تحت تاثیر پخش سیلاب در این طرح اندازه گیری % پوشش گیاهی فراوانی تراکم تولید ترکیب، تجدید گیاهان جدید، % ترکیبات شیمیایی و ...


بررسی تاثیر غذایی اصلی و فرعی بر روی محصولات زراعی در کرتهای دایم
و شاهد می باشد که با هستفاده از روشهای تجزیه واریانس و با تکرارهای کافی و با هستفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی صورت می گیرد.


مطالعه روشهای مشارکتی ( با توجه به ساختارهای اجتماعی موجود) برای توسعه پایدار در حوزه آبخیز نرماشیر


بررسی نحوه جلب مشارکت روستائیان شهرستان کوثر در رابطه با اجرا و نگهداری پروژه های آبخیزداری


80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews

تعیین بهترین زمان و میزان مصرف کود ازته (تقسیط) در زراعت کلزا
بررسی کاربرد عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز بصورت محلول پاشی و مصرف در خاک در کمیت و کیفیت پرتقال تامسون ناول با پایه نارنج
تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف روی و منگنز تحت شرایط مزرعه ای برای سویا در خاکهای مازندران
بررسی تاثیر و مقادیر مختلف کود ازته بر عملکرد و میزان روغن کلزا
بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی و سولفات منگنز بر عملکرد و جذب این عناصر توسط سویا
اثر عناصر بر، منگنز و پتاسیم در افزایش کیفی و کمی چغندرقند
اثر کاربرد کودهای شیمیایی ریزمغذی بر عملکرد گندم کراس آزادی
اثر کاربرد کودهای شیمیایی ریزمغذی بر عملکرد گندم چمران
بررسی امکان رفع کلروز آهن درختان مرکبات به روش چالکود
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*