بررسی اثر محلول پاشی دوره ای در گندم دیم (ارقام سبلان و سرداری) در ایران


بررسی اثر محلول پاشی دوره ای در گندم دیم (ارقام سبلان و سرداری) در ایران
مناسب ترین وقت محلولپاشی اوره به غلظت 5% به میزان 20 کیلوگرم از هکتار در هر رواگم سرداری و سبلان که اواخر دوره رشد ظهور سنبله و گلدهی می باشد.


بررسی اثرات مصرف عناصر غذایی ماکرو میکرو بر روی زراعت کنف


بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر خواص فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد محصول در تناوب سویا و گندم


54 out of 100 based on 29 user ratings 254 reviews

تاثیر عناصر ریز مغذی بر روی گندم آبی (معروف به طرح های 30 هکتاری )
مدیریت مصرف کود در شرایط شور
افزایش تولید و غنی سازی (Fortification) گندم از طریق مصرف بهینه کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و اثر آن در بهبود سلامتی جامعه
تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمت های مختلف گیاه گندم (الگوی جذب عناصر غذایی)
امکان رفع کلروز آهن درختان مرکبات با روش چالکود
تاثیر مقادیر و روشهای بکارگیری کود روی در رفع کمبود روی، عملکرد برخی خصوصیات کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ برخی ارقام مرکبات
بررسی کاربرد عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز بصورت محلول پاشی و مصرف در خاک در کمیت و کیفیت پرتقال تامسون ناول
تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم در خاکهای شور برای محصول پنبه
بررسی اثرات کودهای ازته و پتاسه بر عملکرد محصول گل زعفران
بررسی عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف ازت تحت شرایط شور
بررسی امکان محلول پاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم آفت کش و علف کش روی محصول گندم
بررسی اثرات عناصر مس و آهن بر کمیت و کیفیت غده ارقام پیاز اصفهان
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*