بررسی نقش مدیریت اراضی در فرسایش خاک


بررسی نقش مدیریت اراضی در فرسایش خاک
در این طرح تاثیر بهره برداری از اراضی در فرسایش خاک یکی از حوزه های آبخیز شهرستان اراک (قره کهریز) مورد بحث و بررسی برنامه گرفت، نتایج نشان می دهد که میانگین فرسایش و رسوب در اراضی با مدیریت دیم بیشتر از اراضی با کاربری مرتع و در اراضی با کاربری مرتع بیشتر از اراضی با کاربری زراعت می باشد و اختلاف معنی داری بین نتایج دو مدل ‏‎MPSIAC‎‏ و ‏‎MUSLE‎‏ در برآورد رسوبدهی وجود دارد.


بررسی وضعیت پتاسیم ( محلول - تبادلی - غیر تبادلی و ساختمانی) در شالیزارهای گیلان


بررسی اثر سولفات روی و ازت بر عملکرد گندم دیم رقم زاگرس


72 out of 100 based on 27 user ratings 152 reviews

بررسی روشهای مختلف عملیات زراعی با استفاده از مالچ خاکی در بهبود شرایط فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم
اثر مقادیر مختلف (ازت) بر روی میزان محصول چهار واریته (سورگوم علوفه ای)
جمع آوری و بررسی اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیز های استان همدان
بررسی تغییر کیفی آبخوانهای غرب گیلان
بررسی اتوماسیون قرائت اشل در ایستگاههای آب سنجی و بهره گیری از آن در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام سیلاب
بررسی پتانسیل تثبیت بیولوژیکی ازت در مزارع نخود زارعین
بررسی اثر محلولپاشی اوره د رگندم دیم ( ارقام سبلان و سرداری) در ایران
بررسی اثرات مقادیر مختلف عناصر اصلی ‏‎(N.P.K)‎‏ بر عملکرد کیفی و کمی پرتقال تامسون ناول
بررسی خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملوبا استفاده از کود پتاسیم و آبیاری تکمیلی
تاثیر مقادیر مختلف ازت، فسفر و پتاس و کسر رطوبتهای متفاوت بر روی رشد ریشه و ساقه نهال پسته
بررسی اثرات مصرف محلولهای حاوی عناصر ریزمغذی و خواص کمی و کیفی رقم Siokra در منطقه گنبد
بررسی اثرات منابع کود ازته بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول بر روی پایه سیترو ملو
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*