تعیین میزان کارآیی متداول ترین سیستم های ذخیره نزولات آسمانی


تعیین میزان کارآیی متداول ترین سیستم های ذخیره نزولات آسمانی
در یک ایستگاه تحقیقاتی با شیب زمین ثابت بین 15-5 %، 3 تیمار در چهار تکرار، کارآیی سیستمهای نزولات مورد ارزیابی برنامه می گیرد و این عمل روی 1 ماده آزمایش اجرا می شود.


بررسی تاثیر محلول پاشی منابع مختلف کودهای ازته به همراه سم فنیترینیون بر عملکرد و کیفیت دانه گندم سن زده
هموقت نیز میزان هرز آب و رسوب کرتهای آزمایشی مورد اندازه گیری برنامه گرفته تا نهایتا نتایج فوق با یکدیگر مقایسه گردند.


افزایش تولید و غنی سازی ‏‎Fortification‎‏ گندم از طریق مصرف بهینه کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و اثر آن در بهبود سلامتی جامعه


بررسی و تعیین نحوه استفاده صحیح از منابع خاک و آب متقضیان ( ارزیابی ناحیه ای )


92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews

بررسی اثرات ترکیبات مختلف آهن در رفع کلروز برگها در درختان سیب و خواص کمی و کیفی میوه سیب
تعیین مناسبترین کود ازته و بیلان عناصر غذایی در لایسیمتر در خاکهای شور و سدیمی رودشت ( در تناوب ذرت، گندم، چغندر قند، جو )
تاثیر عناصر ریز مغذی و اثر متقابل آنها بر افزایش تولید گندم آبی در واحد سطح
شناخت ناهنجاری های تغذیه ای و بهینه سازی مصرف کود در باغات کشور
بررسی روش و میزان مصرف بر در افزایش عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان
بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دو رقم سیب زمینی
بررسی و تعیین نیاز درخت زردآلو به عناصر غذایی (NPK) در سیستم آبیاری قطره ای
تعیین ازت، فسفر و پتاسیم مورد نیاز آفتابگردان دیم در منطقه کالپوس
تاثیر میزان و منبع پتاسیم همراه با دیگر عناصر غذایی در گیاه پسته
اثر محلول پاشی بر روی و ازت در کاهش ریزش گلهای ماده گردو
نمایش اثرات افزایش عملکرد با کاربرد روی و منگنز در گندم بهاره به صورت محلول پاشی
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*